Arkadiusz Sip 11.05.2018 13:05 wersja do wydruku

 Kudowa-Zdrój 11.05.2018

 

   ZAPYTANIE OFERTOWE   NR RPiOŚ.7021.8.2.2018.KK.3

na dostawę pięciu wiat przystankowych oraz pięciu tablic edukacyjnych o wym. max. 1,5 m x 1,0 m o tematyce przyrodniczej, w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z  montażem.

 

Nr projektu: 00125-6935-UM0110124/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24

Tel. 74 8621717

Fax.74 8661351

kudowa@kudowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Pan Piotr Schab Tel. +48 74  862 17 21

Pan Henryk Urbanowski Tel. +48 74 862 17 06

pytania w formie elektronicznej należy kierować na adres

k.svoboda@kudowa.pl

 

II. TRYB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa wiat oraz pięciu tablic wraz z montażem –kod CPV

44212321-5    Wiaty autobusowe

45213315-4    Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

39113600-3    Ławki

30192170-3    Tablice ogłoszeń

 

Szczegółowy opis wiat:

Wszystkie wiaty będą odwzorowane na Teatrze pod Blachą, który znajduje się w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. Wykonawca  zeskaluje obiekt wzorowy i wykona wiaty, które będą miniaturową kopią Teatru pod Blachą. Kolorystyka wiat pozostaje identyczna z wzorem.

Do zapytania ofertowego dołączono zdjęcie elementów stylizowanych Teatru pod Blachą, rysunek określający wysokość poszczególnych elementów wiat od 1-4 oraz rysunek wiaty nr 5.

Element stylizowany, określony na zdjęciu jako „B”- zostanie odwzorowany bez ostrych zakończeń.

Oszklenie wiat- ściany (tylna oraz dwie boczne) ze szkła hartowanego o grubości 8 mm., atestowane, z aprobatą techniczną do wykorzystania w przestrzeni publicznej.

Ławki- drewniane, przeznaczone na zewnątrz, z elementami konstrukcyjnymi metalowymi.

Wymiary wiat:  

 1. Wiata nr 1 przy ul. 1 Maja (działka numer 177/6 obręb Stary Zdrój) o wymiarach dł. 12 m x szer. 1,5 m x wys. 2,4 m z ławką i oszkleniem, z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do Teatru pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Zdjęcie elementów stylizowanych załączone do zapytania.

Tablica edukacyjna zawierająca opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m

Demontaż starej wiaty i przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 1. Wiata nr 2 przy ul. Nad Potokiem (działka numer 161 obręb Słone) o wymiarach dł. 3,0 m x szer. 1,5 m z ławką i oszkleniem, z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do Teatru pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Zdjęcie elementów stylizowanych załączone do zapytania.

Tablica edukacyjna zawierająca opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m.

 1. Wiata nr 3 przy ul. Nad Potokiem (działka numer 161 obręb Słone) o wymiarach dł. 3,0 m x szer. 1,5 m z ławką i oszkleniem, z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do Teatru pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Zdjęcie elementów stylizowanych załączone do zapytania.

Tablica edukacyjna zawierająca opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m.

 1. Wiata nr 4 przy ul. Głównej (działka numer 99 obręb Zakrze) o wymiarach dł. 3,0 m x szer. 1,5 m z ławką i oszkleniem, z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do Teatru pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Zdjęcie elementów stylizowanych załączone do zapytania.

Tablica edukacyjna zawierająca opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m.

Demontaż starej wiaty i przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Wiata nr 5 przy ul. 1 Maja (działka numer 190/20 obręb Stary Zdrój oraz działka nr 188 obręb Stary Zdrój) o wymiarach dł. 3,0 m x szer. 2,3 m x wys. 2,5 m, z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do Teatru pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Zdjęcie elementów stylizowanych załączone do zapytania.

Tablica edukacyjna zawierająca opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m.

 

     6 . Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą:

        - gwarancje na dostarczone /wykonane urządzenia

 - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i przepisami prawa

        - atesty i certyfikaty

    - protokoły odbiorowe (oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane o zgodnym z przepisami budowlanymi zakotwiczeniu w gruncie wiat)

7. Wykonawca obejmuje pełną gwarancją urządzenia iich montaż.

 1. Wykonawca musi zapewnić  serwis  ( reakcja max. 8 godzin) wykonujący pełne naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Wykonawca  będzie wykonywał naprawy i przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo ich użytkowania  .
 2. Wykonawca pokrywa koszt wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy gwarancyjne.

 

Każda wiata wyposażona będzie w gablotę oszkloną, przeznaczoną na rozkład jazdy.

Wiaty przystankowe wymagają posadowienia zgodnego z obowiązującymi normami. Elementy kotwiące powinny zostać zagłębione w ziemi na głębokość strefy przemarzania, trwale połączone z gruntem.

Tablice edukacyjne zawierające opis flory i fauny Gór Stołowych z elementami ochrony klimatu o wymiarach max. 1,5 m x 1,0 m będą zamontowane na ścianie wiaty po wewnętrznej stronie.

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie zapytania służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 

Mapa z lokalizacją wiat stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Wykonanwca przygotowuje ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Oferent dołącza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w punkcie VI

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, drukowanymi literami bądź pismem maszynowym.

4.Oferta musi być podpisana przez oferenta lub pełnomocnika.

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”Zapytanie ofertowe nr RPiOŚ.7021.8.2.2018.KK.3 w terminie do 22.05.2018 do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 5) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju bądź listownie (o zachowanym terminie decyduje data doręczenia do siedziby Zamawiającego )

6.Oferent może złożyć jedną ofertę .

7.Oferty nieczytelne, nie zawierające wszystkich informacji z formularza ofertowego, niepodpisane lub podpisane przez nieuprawnioną osobę, niezawierające wymienionych w punkcie VI załączników, nieuzupełnione po wezwaniu zamawiającego-nie będą rozpatrywane.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów do składania wyjaśnień i uzupełniania dokumentów określonych w VI pkt. 2- 4.

 

VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

1.Atest na wiaty, ławki oraz tablice-aprobaty techniczne.

2.Pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG)  nie starszy niż miesiąc.

4. Oświadczenia o wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 2 do zapytania.

5. Zamawiający wymaga, by wraz z wszystkimi dokumentami  stanowiącymi ofertę Wykonawca złożył projekt wstępny/ wizualizację obiektów zawartych  w opisie przedmiotu zamówienia .Wizualizacja w szczególności powinna obejmować wyskalowanie, kolorystykę, wyposażenie, opis użytych materiałów.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)  cena 80%, wg wzoru:

(oferta z najniższą cena brutto

(----------------------------------------  x 100) x waga kryterium tj. 80%= C

(cena brutto oferty badanej

C-stanowi wartość punktową badanej oferty

b) gwarancja maksymalnie 20 punktów:

 24 miesiące- 0 pkt

 36 miesięcy-10 pkt

 48 miesiecy-20 pkt

G-stanowi wartość punktową badanej oferty

c) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (L) obliczoną na podstawie wzoru:

L=C+G

d)Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e)Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans L , oferent na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia oferty cenowej nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.Treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu.

2.Oferta lub oferent nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

3.Oferta została złożona po terminie.

4.Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami o których w art.43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.).

5.Oferta została złożona bez wymaganych dokumentów.  

6.Oferta lub załączniki pozostały bez podpisu uprawnionego podmiotu.

IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty bądź zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie, na której opublikowano zapytanie.

X. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

XI. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku:

 1. gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;
 2. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy;
 3. zaistnienia przyczyn niezależnych od działania stron umowy, które uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnej treści.

 

 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz ofertowy.

2.Wzór oświadczenia.

 1. Zdjęcie elementów stylizowanych.

4.Szkic wiaty nr 5.

5.Szkic wiaty 12 metrowej

6.Szkic wiaty 3 metrowej

7.Mapy z lokalizacją wiat.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pięciu wiat przystankowych oraz pięciu tablic edukacyjnych o wym. max. 1,5 m x 1,0 m o tematyce przyrodniczej, w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:11.05.2018 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.05.2018 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 43