wersja do wydruku Arkadiusz Sip 11.05.2018 12:35

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”

 

Kudowa-Zdrój 11.05.2018

 

   ZAPYTANIE OFERTOWE   NR RPiOŚ.7021.8.2.2018.KK.1

na dostawę krzeseł w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”

Nr projektu: 00125-6935-UM0110124/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24

Tel. 74 8621717

Fax.74 8661351

kudowa@kudowa.pl

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Pan Piotr Schab Tel. +48 74  862 17 21

Pan Henryk Urbanowski Tel. +48 74 862 17 06

pytania w formie elektronicznej należy kierować na adres

k.svoboda@kudowa.pl

 

II. TRYB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa krzeseł –kod CPV 39110000-6      Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 75 rzędów krzeseł, po 5 szt. w każdym rzędzie, łączonych profilem stalowym, całość w kolorze grafitowym. Szczegółowy opis: Stalowe siedziska przeznaczone do parku, o rozmiarach 55/71/99 (szer./głęb./wys. w cm) z podłokietnikami, bez możliwości składania, bez regulowanych oparć, bez poduszek, z możliwością sztaplowania. Siedziska oraz oparcia powinny być ażurowane i wytrzymałe.

Krzesła oraz profile zabezpieczone antykorozyjnie, odporne na mróz, śnieg, wysoką i niską temperaturę. Krzesła winny być połączone z profilem połączeniem rozłącznym (skręcone). Profil stalowy prostokątny, o wym. 30x60 mm, zamknięty, winien być zabezpieczony antykorozyjnie w kolorze krzesła.

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie zapytania służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Wykonanwca przygotowuje ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

 niniejszego zapytania.

2.Oferent dołącza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w punkcie VI.

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, drukowanymi literami bądź pismem maszynowym.

4.Oferta musi być podpisana przez oferenta lub pełnomocnika.

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Zapytanie ofertowe nr RPiOŚ.7021. 8.2.2018.KK.1 na dostawę krzeseł w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” w terminie do 22.05.2018 do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 5) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju bądź listownie (o zachowanym terminie decyduje data doręczenia do siedziby Zamawiającego )

6.Oferent może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7.Oferty nieczytelne, nie zawierające wszystkich informacji z formularza ofertowego, niepodpisane lub podpisane przez nieuprawnioną osobę, niezawierające wymienionych w punkcie VI załączników, nieuzupełnione po wezwaniu zamawiającego-nie będą rozpatrywane.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów do składania wyjaśnień i uzupełniania dokumentów określonych w VI pkt. 2- 4.

VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

1.Atest na krzesła-aprobata techniczna.

2.Pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG)  nie starszy niż miesiąc.

4.Oświadczenia o wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 2 do zapytania.

VII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)  cena 80%, wg wzoru:

(oferta z najniższą cena brutto

(----------------------------------------  x 100) x waga kryterium tj. 80%= C

(cena brutto oferty badanej

C-stanowi wartość punktową badanej oferty

b) gwarancja maksymalnie 20 punktów:

 24 miesiące- 0 pkt

 36 miesięcy-10 pkt

 48 miesiecy-20 pkt

 

G-stanowi wartość punktową badanej oferty

c) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (L) obliczoną na podstawie wzoru:

L=C+G

d)Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e)Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans L , oferent na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia oferty cenowej nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.Treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu.

2.Oferta lub oferent nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

3.Oferta została złożona po terminie.

4.Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których w art.43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.).

5.Oferta została złożona bez wymaganych dokumentów.  

6.Oferta lub załączniki pozostały bez podpisu uprawnionego podmiotu.

IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty bądź zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie, na której opublikowano zapytanie.

X. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XI. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku:

  1. gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;
  2. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy;
  3. zaistnienia przyczyn niezależnych od działania stron umowy, które uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnej treści.

 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz ofertowy.

2.Wzór oświadczenia.

3.Wzór umowy.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż