Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.1.2018

Kudowa-Zdrój, 24-04-2018 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-03-2018 pod numerem 534074-N-2018, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

 1. w Części nr 1.  Oferta nr 2.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK” s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
 2. w Części nr 2.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20   
 3. w Części nr 4.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20   
 4. w Części nr 7.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20                                                                  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

 1. w Części nr 1.  Oferta nr 2.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK” s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
 2. w Części nr 2.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20   
 3. w Części nr 4.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20   
 4. w Części nr 7.  Oferta nr 3.  ADIX Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; KPC-1: 20                                                                

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty od  2  Wykonawców w tym: w cz. nr 1 – 1, oferta  w cz. nr 2 - 1 oferta, w cz. nr 4 - 1 oferta, w cz. nr 7 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja (KPC-1) - 40%, ww. oferty jako ważne dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
 2. Unieważnienie postępowania  – nie dotyczy.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w częściach nr 1, 2 4 i 7 złożono tylko po jednej ofercie, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.1.2018 z dnia 24.04.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.04.2018 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.04.2018 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 72