wersja do wydruku Arkadiusz Sip 20.04.2018 08:34

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI KLIENTA.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju:

 1. Stanowisko pracy: ds. obsługi klienta .
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe
 5. Staż pracy : minimum 3-lata
 6. Umiejętność obsługi komputera, faxu, kserokopiarki, znajomość pakietu Microsoft Office,
 7. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
  o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.
 2. Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, w tym:

 1. informacji o sprawach załatwianych w poszczególnych referatach i na samodzielnych stanowiskach,
 2. informacji o obowiązujących procedurach załatwiania spraw.

2. Ewidencja i monitorowanie spraw przekazanych do załatwienia referatom;

3. Opracowywanie, w uzgodnieniu z referatami procedur załatwiania spraw;

4. Prowadzenie rejestru korespondencji Urzędu Miasta;

5. Obsługa i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej w systemie INTRADOK;

6. Umieszczanie na tablicy ogłoszeń, urzędowych pism oraz potwierdzanie czasookresu ich wywieszenia oraz ogłoszeń sądowych i komorniczych;

8. Obsługa sekretariatu.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy : Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych. Praca w pełnym wymiarze  czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 7. Kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
  o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję upoważnioną do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych  (t.j. z 2016 Dz. U. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 902 z póź. zm.)”

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta”

w terminie do dnia 7 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne, podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
 5. Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15., 74-862-17-37

 

Kudowa - Zdrój, dnia 19.04.2018 r.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI KLIENTA.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2018 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż