wersja do wydruku Arkadiusz Sip 06.04.2018 13:14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”

Kudowa-Zdrój, dnia 03.04.2018 r.

RPiOŚ.6232.4.2018.AC

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,tel. 74/8621721, fax. 74/8661351 zaprasza do złożenia oferty dla zadania:

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju                 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju o wartości do 30 tyś. euro

 

Rodzaj zamówienia: usługa

Oznaczenie wg CPV: 45262660-5 – usuwanie azbestu

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia oceny ofert.
 1. Wykonawca ustala cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
  w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 wyrażonej
  w jednostkach pieniężnych PLN z  dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 2. Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 3. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.
 4. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem przy zaokrągleniu wyników do dwóch miejsc po przecinku:

(Cn) Ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty” = (Cena łączna oferty najtańszej / Cena łączna oferty badanej) x 100

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia.
  1. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest:
 1. posiadać uprawnienia do wykonania zamówienia tj. posiadać ważne zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych;
 2. posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.
 3. posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnego zamówienia tj. wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
  - w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym zakresie (demontaż i usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest) i wykonał to w sposób należny oraz ukończył to zadanie prawidłowo (uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument);
 4. dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. dysponuje przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję pracownikami, osobami kierującymi lub nadzorującymi prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. Na potwierdzenie spełnienia opisanego warunku Wykonawca złoży stosowane oświadczenie;
 5. znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000,00 zł.
  1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, tj. m.in.:
 1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1973);
 3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.).
 4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
 5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);
 6. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.)
 7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1332 z późn. zm.)
 1. Wykaz dokumentów, które wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić Wykonawca                         na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest;
 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000,00 zł.
 4. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,             a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym zakresie (demontaż i usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest) i wykonał to w sposób należyty oraz ukończył to zadanie prawidłowo wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń, referencji) – wg załącznika nr 4 do zaproszenia;
 5. Pełnomocnictwo – jeśli osoba podpisująca w/w działa z upoważnienia Wykonawcy.
 6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność kserokopii z oryginałem przez Wykonawcę;
 7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów w szczególności dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.
 1. Informacje dotyczące zamówienia. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 02                        lub telefonicznie pod numerem tel. 74 8621721.
 2. Zamawiający wybiera pisemną formę porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.
 1. Warunki formalne:

Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Oferentem umowę w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 19.04.2018 r. do godz. 14:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, oznakowanej nazwą               i adresem Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta na: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa Zdrój”
 2. Oferta winna być sporządzana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2                            do niniejszego zaproszenia wraz z innymi dokumentami określonymi w szczegółowym opisie realizacji zamówienia oraz niniejszym zaproszeniu.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które wejdą w treść umowy:
  1. termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 września 2018 r.
  2. warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku;
  3. kary umowne:
 1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 3. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany lub uzupełnienia zapytania ofertowego,
 2. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny – z tytułu czego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  1. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego,                     w szczególności gdy najniższa cena jednostkowa za 1 Mg dla Zadania 1 lub/i Zadania nr 2 zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego w zasadach konkursu, na podstawie których to zasad Zamawiający otrzymał dotację.
  2. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 1. Załączniki do zaproszenia:
  1. Szczegółowy opis realizacji zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Wykaz nieruchomości – harmonogram prac
  4. Wykaz zrealizowanych prac
  5. Wzór umowy

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2018 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż