wersja do wydruku Arkadiusz Sip 05.04.2018 15:22

ZAPYTANIE OFERTOWE-Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu ”Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

Projekt: „Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu ”Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III”.

                                                                                                  

Kudowa-Zdrój, dnia 04.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kudowa Zdrój, z siedzibą przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74/862-17-17, fax. 74/ 862-17-18 NIP: 883-16-79-903, REGON 890717929

 

zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu ”Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zadanie obejmuje pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach termomodernizacji budynków przy ul. Zdrojowej 22a, ul. Zdrojowej 24, ul. Pogodnej 9 (dawna ul. M. Buczka) oraz ul. T. Kościuszki 58. Szczegółowy zakres prac stanowi zał. nr 1.
  2. Sposób obliczenia ceny: cena oferty brutto
  3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r., miejsce realizacji usługi – teren budowy - Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie
  4. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena – 100%
  5. Opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia:

 

Wykonawca spełnia warunki jeżeli  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia mogącymi pełnić  funkcje nadzoru w:

-   branży budowlanej, posiadający uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

-  branżowej instalacyjnej, posiadający uprawnienia do nadzorowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

 

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę funkcji inspektora we wszystkich w/w specjalnościach, pod warunkiem spełniania wszystkich wymaganych warunków.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia w/w warunki zobowiązany jest przedłożyć zał. nr 2 – wykaz osób spełniających wymogi wraz z kserokopia uprawnień.

  1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 12.04.2018r. do godziny 14,00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój) oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „oferta na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego – termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju … etap III”
  1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Dorota Dąbrowska Tel. 074/862 17 22
  2. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

        

 

 Z up. Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE-Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu ”Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2018 15:22