ZP.271.1.2018

Kudowa Zdrój, dnia 21-03-2018r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24 , 57350   Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (URL): www.kudowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie: „Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III” obejmuje: ­ Termomodernizację budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia elewacji budynku i wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i naprawą instalacji odgromowej, oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. ­ Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawy instalacji odgromowej, oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. ­ Termomodernizację budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 ( dawna ul. M. Buczka) w Kudowie-Zdroju w zakresie docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów spadzistych oraz wymiany pokrycia stropodachów wraz z ich ociepleniem, oraz malowania istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej i naprawy instalacji odgromowej. ­ Termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy stolarki drzwiowej, docieplenia podłogi strychu oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów grzewczych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Każdy z budynków w wyniku przeprowadzenia w nim całości robót budowlanych będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – patrz ust. 3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca, odpowiednio z wymogami dla danej części zamówienia, zrealizuje w ramach przedmiotu zamówienia niezbędne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym w zakresie zasilania w wodę i energię, wymagane rusztowania, urządzenia niezbędne do zapewnienia warunków bezpieczeństwa (np.: ogrodzenia, daszki ochronne na wejściami, osłony rusztowań), dozorowania a także zapewnia realizację obowiązków kierowników robót. Podana w ofercie cena jako wynagrodzenie ryczałtowe, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą ryczałtową formą rozliczenia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy w zakresie odpowiadającym wymogom dla danej części zamówienia a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, opłaty transportowe, koszty dojazdów, koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, świadectw, analiz, konsultacji, likwidacją zaplecza budowy, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, koszty związane z odbiorami wykonanych robót itp., konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami istotnych postanowień umowy - stanowiących części II SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233253-7

45262100-2

45300000-0

45320000-6

45331100-7

45331110-0

45333000-0

45421000-4

45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dla części I 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące termomodernizację budynku o kubaturze min. 3000 m3 wraz z wymianą stolarki okiennej i/lub drzwiowej, o łącznej wartości co najmniej 200 tys. złotych brutto. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części II 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące instalację c.o. w budynku o kubaturze min. 3000 m3, o łącznej wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń dla części III 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące termomodernizację budynku o kubaturze min. 3000 m3 wraz z wymianą stolarki okiennej i/lub drzwiowej, o łącznej wartości co najmniej 200 tys. złotych brutto 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla części IV 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące instalację c.o. w budynku o kubaturze min. 3000 m3, o łącznej wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń dla części V 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące termomodernizację budynku o kubaturze min. 3000 m3, o łącznej wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla części VI 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące termomodernizację budynku o kubaturze min. 3000 m3 wraz z wymianą stolarki okiennej i/lub drzwiowej, o łącznej wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla części VII 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), obejmujące instalację c.o. wraz z wymianą kotła grzewczego w budynku o kubaturze min. 3000 m3, o łącznej wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto; 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grup: 113 (budynki zbiorowego zamieszkania); 121 (hotele i budynki zakwaterowania turystycznego); 122 (budynki biurowe); 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej). 2. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wszczęcia postępowania. 4. W przypadku, gdy jeden Wykonawca złoży oferty na dwie lub więcej części Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego Kierownika robót - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej przez Zamawiającego specjalności - odrębnie dla każdej części zamówienia, o którą się ubiega.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane- sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w ust. 5.4.2 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 zamówienia do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem unieważnienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli: a) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. b) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 6. Wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia może być przeniesiona na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) zmiany, wynikające ze zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia i/lub warunków współfinansowania; b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminów w Projekcie; c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, d) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, e) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, co skutkować może zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, g) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia. WW. fakty muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika budowy/robót i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dla powyższych przypadków wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy o ile nie powodują one istotnej zmiany zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie w przypadku: a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych w szczególności gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, c) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, f) uzasadnionej konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane spowodowanymi ww. przesłankami lub mającymi wpływ na terminowe i należyte wykonanie umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. g) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, h) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikają z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, i) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; j) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego Podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do przewidywanego w dokumentacji technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika budowy/robót zaakceptowanego przez inspektora nadzoru i uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 4) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. c) zmiana zakresu podwykonywanych robót, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do danej części zamówienia nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 09.04.2018 r. do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób: Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………… Adres Wykonawcy: …………………………………………………………… Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój Oferta w przetargu na zadanie: „ Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III ” Część nr ……………………………………………………………………………………………… Nie otwierać przed dniem 09.04.2018 r. do godz. 13.15 2. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 09.04.2018 r. o godz. 13.15. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia elewacji budynku, wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i naprawą instalacji odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła Uk max ≤1,3 W/m2 zgodnie z zestawieniem stolarki, wraz z parapetami wewnętrznymi z PCV, oraz montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o grubości 0,70mm na całym budynku z montażem poniżej otworów wentylacyjnych,. Parapety zewnętrzne powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30mm. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową. 2. wymiany stolarki drzwiowej w zakresie wymiany drzwi gospodarczych wejściowych do kotłowni na stalowe antyogniowe pełne. Współczynnik przenikania ciepła Uk max ≤ 1,7W/(m2*K), drzwi winny być wyposażone w zamek oraz samozamykacz. Nad wejściem do kotłowni należy zamontować daszek systemowy. Wytyczne montażowe wg dostawcy i wykonawcy zadaszeń. 3. docieplenia elewacji budynku płytami styropianowymi grafitowymi o grubości 14cm z wykonaniem tynków strukturalnych barwionych na ścianach zewnętrznych budynku. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej o gr. 0,7mm. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wokół budynku należy wykonać opaskę z elementów betonowych o grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i warstwie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Opaskę wokół budynku należy wykonać o szerokości min. 50cm i spadkiem 1-2 % od budynku. W ramach prac należy wyremontować stopnie betonowych schodów prowadzących do kotłowni oraz wykonać naprawy uzupełniające murków oporowych przy tym zejściu. Istniejące barierki ochronne należy oczyścić i ponownie pomalować, w furtce założyć zamek. Termoizolacje mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjną z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku mineralnego cienkowarstwowego barwionego w masie wg kolorystyki podanej w projekcie. Ościeża oraz nadproża należy docieplić styropianem o grubości 3cm. Podczas prowadzenia prac związanych z dociepleniem budynku należy wyprowadzić wszystkie istniejące elementy instalacji wentylacyjnej i pozostałe zewnętrzne elementy wyposażenia budynku ponad powierzchnię projektowanego docieplenia oraz podniesienie ich na wysokość zgodną z obowiązującymi przepisami. Drobne elementy wyposażenia elewacji ( np.: tablice informacyjne, punkty oświetleniowe, skrzynka tp) należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu ocieplenia ścian na których się znajdują. 4. Wymiany pokrycia i docieplenia stropodachu poprzez demontaż warstw istniejących pokrycia papowego i ułożenie na przygotowanej (wyrównanej nawierzchni) płyt styropianowych o grubości 16cm, jednostronnie laminowanych powłoką z papy, wykonanie dodatkowych warstw z papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia, w celu przewentylowania warstw dachu należy zamontować kominki wentylacyjne. Połać dachu wykończyć obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej o gr. 0,7mm zamontować rynny i rury spustowe na całym budynku. Na istniejących murowanych kominach w ramach prac należy uzupełnić tynki, naprawić czapy oraz wykonać powłokę malarską w kolorze elewacji. 5. Odtworzenia instalacji odgromowej - w ramach prac termomodernizacyjnych instalację odgromową należy zamontować ponownie po wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, elementy zużyte lub zniszczone należy wymienić na nowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony odgromowej. Przewody odprowadzające połączyć z istniejącym uziomem otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym ( przed dostępem osób postronnych ). Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233253-7, 45262100-2, 45320000-6, 45421000-4, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. wymiany instalacji sieci centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących rur zasilających na stalowe zewnętrznie galwanizowane ocynkowane oraz montaż grzejników stalowych płytowych z zasilaniem bocznym, wyposażonych w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinająco spustowe na powrocie zgodnie z dokumentacją techniczna. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. W trakcie demontażu istniejących elementów sieci ogrzewania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku oraz posadzkę przed uszkodzeniem. Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia opróżnione z pozostałości gruzu oraz elementów demontowanych, względnie uprzątnięte. Po wykonaniu nowych instalacji, wszelkie powstałe w wyniku prac montażowych uszkodzenia należy naprawić i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót – uszkodzone elementy podłóg uzupełnić, ściany wyprawić, zagruntować i pomalować na kolor tożsamy z istniejącym na całej powierzchni ściany. Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła Uk max ≤1,3 W/m2 wraz z parapetami wewnętrznymi z PCV w okleinie drewnopodobnej, montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o grubości 0,70mm, wymianą luksferów na okno wystawowe ( nieotwierane), zgodnie z zestawieniem stolarki. Parapety powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30mm. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową. 2. wymiany stolarki drzwiowej w zakresie wymiany drzwi głównych wejściowych drewnianych na aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem antywłamaniowym, przeziernym, wymianę drzwi pomocniczych z wyjść ewakuacyjnych (2 szt.) drewnianych na aluminiowe szklone szkłem antywłamaniowym, wymiana drzwi gospodarczych z kotłowni na stalowe pełne. Współczynnik przenikania ciepła Uk max ≤ 1,7W/(m2*K), wszystkie drzwi winny być wyposażone w zamek oraz samozamykacz. Nad wejściem do kotłowni oraz nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku szkoły na teren zielony należy wykonać daszki systemowe. Wytyczne montażowe wg dostawcy i wykonawcy zadaszeń. 3.docieplenia elewacji budynku płytami styropianowymi grafitowymi o grubości 14cm z wykonaniem tynków strukturalnych barwionych zarówno na ścianach zewnętrznych jak i podmurówce części budynku z sala gimnastyczną (tynk mozaikowy), podmurówka z kamienia podlega oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wokół budynku należy wykonać opaskę z elementów betonowych o grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i warstwie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Opaskę wokół budynku należy wykonać o szerokości min. 50cm – ze spadkiem 1-2 % od budynku. Termoizolacje mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku mineralnego cienkowarstwowego barwionego w masie wg kolorystyki podanej w dokumentacji technicznej. Ościeża oraz nadproża należy docieplić styropianem o grubości 3cm. W strefie cokołu wykonać tynk mozaikowy odporny na warunki atmosferyczne i mrozoodporny. Podczas prowadzenia prac związanych z dociepleniem budynku należy wyprowadzić wszystkie istniejące elementy instalacji wentylacyjnej i pozostałe zewnętrzne elementy wyposażenia budynku ponad powierzchnię projektowanego docieplenia oraz podniesienie ich na wysokość zgodną z obowiązującymi przepisami. Drobne elementy wyposażenia elewacji ( np.: punkty oświetleniowe, skrzynka tp) należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu ocieplenia ścian na których się znajdują. Istniejące zadaszenia nad wejściem głównym należy odświeżyć poprzez naniesienie nowej powłoki malarskiej zabezpieczającej przed niszczeniem, nad wyjściem ewakuacyjnym od strony ul. Kościuszki należy wykonać prace remontowe istniejącego zadaszenia ( uzupełnienie pokrycia z papy, wykonanie obróbki blacharskiej) Po wykonaniu prac dociepleniowych ścian zewnętrznych ponownie zamontować rynny i rury spustowe na całym budynku. 4.docieplenia dachów spadzistych wełną mineralną o grubości 16cm układaną pomiędzy krokwiami, wraz z wykończeniem pomieszczenia płytą kartonowo- gipsową i malowaniem powstałych powierzchni na kolor biały 5.odtworzenia instalacji odgromowej - istniejącą instalację odgromową na budynku, należy po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych zamontować ponownie, elementy zużyte lub uszkodzone należy wymienić na nowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony odgromowej. Przewody odprowadzające połączyć z istniejącym uziomem otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym ( przed dostępem osób postronnych). Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233253-7, 45262100-2, 45320000-6, 45421000-4, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymiany instalacji sieci centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących rur zasilających na stalowe zewnętrznie galwanizowane ocynkowane oraz montaż grzejników stalowych płytowych z zasilaniem bocznym, wyposażonych w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinająco spustowe na powrocie zgodnie z dokumentacją techniczną. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. W trakcie demontażu istniejących elementów sieci ogrzewania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku oraz posadzkę przed uszkodzeniem. Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia opróżnione z pozostałości gruzu oraz elementów demontowanych, względnie uprzątnięte. Po wykonaniu nowych instalacji, wszelkie powstałe w wyniku prac montażowych uszkodzenia należy naprawić i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót – uszkodzone elementy podłóg uzupełnić zgodnie z istniejącym pokryciem posadzki (wykładzina PCV), ściany wyprawić, zagruntować i pomalować na kolor tożsamy z istniejącym na całej powierzchni ściany. Na czas prowadzenia robót budowlanych miejsce prac należy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym przed dostępem osób postronnych. Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów spadzistych oraz wymiany pokrycia stropodachów wraz z ich ociepleniem, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej, naprawa instalacji odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul. M. Buczka) w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.docieplenia elewacji budynku płytami styropianowymi grafitowymi o grubości 14cm z wykonaniem tynków strukturalnych barwionych na ścianach zewnętrznych budynku. Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej o gr. 0,7mm. Miejsca styku parapetów zewnętrznych z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wokół budynku należy wykonać opaskę z elementów betonowych o grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i warstwie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Opaskę wokół budynku należy wykonać o szerokości min. 50cm – kostka betonowa szara ze spadkiem 1-2 % od budynku. Termoizolacje mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku mineralnego cienkowarstwowego barwionego w masie wg kolorystyki podanej w dokumentacji technicznej. Ościeża oraz nadproża należy docieplić styropianem o grubości 3cm. Podczas prowadzenia prac związanych z dociepleniem budynku należy wyprowadzić wszystkie istniejące elementy instalacji wentylacyjnej i pozostałe zewnętrzne elementy wyposażenia budynku ponad powierzchnię projektowanego docieplenia oraz podniesienie ich na wysokość zgodną z obowiązującymi przepisami. Drobne elementy wyposażenia elewacji ( np.: tablice informacyjne, punkty oświetleniowe, skrzynka tp) należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu ocieplenia ścian na których się znajdują. Rynny, rury spustowe należy po wykonaniu ocieplenia zamontować ponownie. Nad wejściem do kotłowni oraz nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku szkoły należy wykonać daszki systemowe. Wytyczne montażowe wg dostawcy i wykonawcy zadaszeń. 2.Docieplenia dachu budynku w części pokrytej dachem stromym, poprzez docieplenie podłogi na strychu budynku wełną mineralną o grubości 16cm na legarach i nałożeniu płyt OSB 3.Docieplenia dachu szkoły poprzez ułożenie między krokwiami wełny mineralnej o grubości 16cm, wykonanie pokrycia z płyt g-k na ruszcie drewnianym z wyrównaniem tynkiem gipsowym i powłoką malarską w kolorze białym. 4.Wymiany pokrycia i docieplenia stropodachu poprzez demontaż warstw istniejących pokrycia papowego i ułożenie na przygotowanej (wyrównanej nawierzchni) płyt styropianowych o grubości 16cm, z jednostronnie laminowaną powłoką z papy oraz wykonanie dodatkowych warstw z papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia, w celu przewentylowania warstw dachu należy zamontować kominki wentylacyjne. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej o gr. 0,7mm. 5.Malowania istniejącej połaci dachu spadzistego krytego blachą płaską po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu, powłokę malarską należy nanieść dwuwarstwowo - warstwę podkładową i kryjącą, w przypadku uszkodzeń elementów pokrycia połaci dachu należy wykonać naprawy miejscowe. Kolor powłoki malarskiej zgodnie z RAL 2004. 6.Odtworzenia instalacji odgromowej – po zakończeniu prac dociepleniowych ścian zewnętrznych budynku instalację odgromową zamontować ponownie. Elementy zużyte lub zniszczone należy wymienić na nowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony odgromowej. Przewody odprowadzające połączyć z istniejącym uziomem otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym ( przed dostępem osób postronnych ). Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233253-7, 45262100-2, 45320000-6, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy stolarki drzwiowej, oraz docieplenia podłogi strychu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła Uk max ≤1,3 W/m2 wraz z parapetami wewnętrznymi z PCV, zgodnie z zestawieniem stolarki. okna winny być uchylno-rozwieralne, przy czym górne naświetla nie wymagają otwierania. Miejsca styku parapetów z ramą nowego okna – od zewnątrz, uszczelnić sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową. 2.renowacji stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej wraz z naświetlami nad wejściem głównym w zakresie odnowienia powłok malarskich po uprzednim usunięciu starych warstw lakierniczych, uzupełnieniu ubytków w elementach drewnianych drzwi tj.: futrynach, skrzydłach drzwiowych, oraz uzupełnieniu elementów okuć. 3.Docieplenie podłogi strychu budynku poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości 16cm na legarach 16x6cm, z wykonaniem pokrycia z płyt OSB o grubości 15mm malowanej farbami chemoutwardzalnymi. Warstwę wełny mineralnej zabezpieczyć dwustronnie folią paroprzepuszczalną. Materiały z demontażu Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45320000-6, 45421000-4, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany kotłów grzewczych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.wymiany elementów sieci centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących gazowych kotłów grzewczych na kotły gazowe kondensacyjne pracujące w systemie kaskadowym, sterowane automatyka pogodową – lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej na północnej stronie budynku na wysokości 2m powyżej poziomu terenu, wraz z odcinkiem sieci zasilającej z istniejącej kotłowni do istniejących pionów rozprowadzonych na potrzeby zasilania istniejącej sieci co z rur miedzianych. Kondensat z neutralizatora skroplin należy odprowadzić do istniejącej kratki ściekowej. 2.Wymiany istniejących grzejników panelowych na nowe stalowe płytowe z zasilaniem bocznym, wyposażonych w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinająco spustowe na powrocie zgodnie z dokumentacją techniczną. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. W trakcie demontażu istniejących elementów sieci ogrzewania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku oraz posadzkę przed uszkodzeniem Po wykonaniu nowych instalacji, wszelkie powstałe w wyniku prac montażowych uszkodzenia należy naprawić i doprowadzić pomieszczenie kotłowni do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Wykonawca zobligowany jest do zgłoszenia wymienionych elementów do Urzędu Dozoru Technicznego. Elementy istniejącej sieci co przeznaczone do wymiany (grzejniki wraz z zaworami oraz kotły grzewcze) po demontażu podlegają przekazaniu na stan Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7, 45331110-0, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Gwarancja

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-03-2018r.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.1.2018 z dnia 21-03-2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:21.03.2018 13:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:21.03.2018 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 78