Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój przy ul. Fabrycznej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 438/65 i nr 438/66 obręb Zakrze

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 121 i poz. 50 )  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza
 przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  zabudowanej,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój przy ulicy Fabrycznej, oznaczonej geodezyjnie, jako dz. nr 438/65 i nr 438/66 (AM-17)  obręb  Zakrze, o łącznej pow. 1375 m2, na której posadowione są dwa budynki - dawna kotłownia z kominem i budynek magazynu technicznego, który nadaje się do rozbiórki ze względu na zły stan  budynku z dużym stopniem dewastacji.  Księga wieczysta nieruchomości: SW1K/00051818/8.  Nieruchomość  posiada dostęp do pełnego uzbrojenia.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Nieruchomość  ma dostęp  do  drogi publicznej.

Nieruchomość przeznaczona jest w m.p.z.p. jako teren:   przemysłu, baz, składów, innych usług, wolnego obszaru celnego (dopuszcza się wszystkie rodzaje funkcji spełniających ustalenia ogólne strefy miejskiej C).

                                              cena wywoławcza  nieruchomości:  71 900 zł

                                           
Przetarg odbędzie się w dniu   12.03.2018 r. o godzinie 1000  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20 % ceny wywoławczej, tj. 14 380 zł,  w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 6.03.2018 r.Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu  w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój przy ul. Fabrycznej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 438/65 i nr 438/66 obręb Zakrze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż