III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położ. przy ul.Pogodnej 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.

z 2014 r., poz.1490)

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu  niemieszkalnego (garaż)  położ. przy ul.Pogodnej 1

(dawna ul.Buczka)

 

stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój, położ. w nieruchomości przy ul.Pogodnej 1 w Kudowie-Zdroju na działce o pow.  2038 m2, oznacz. geodezyjnie jako dz. nr 35, AM-2, obr. Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00043567/4.

 

Terminy  przetargów: 4.10.2017 r. i 27.11.2017 r., które zakończył się  wynikiem negatywnym.

 

opis nieruchomości: lokal  niemieszkalny – garaż - położ. jest  na parterze  budynku    stanowiący jedno pomieszczenie  pow. użytkowej 18,67 m2; stan techniczny lokalu – zły; wyposażony jest w instalację elektryczną.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

Lokal nie  posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

UDZIAŁ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI WYN. 171/10000 cz.

 

cena wywoławcza  nieruchomości: 7 500 zł , w tym:

-  lokalu –   5 830,50 zł,

-  gruntu –  1 669,50 zł

 

- wartość lokalu stanowi  77,74 % ceny wywoławczej;

- wartość gruntu stanowi 22,26 % ceny wywoławczej;

 

wadium: 1 500 zł;

postąpienie przetargowe: nie mniejsze niż  80  zł

                                                                                                                                                                                          przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

nieruchomość znajduje się w rejonie  zabudowy śródmiejskiej -  przeznaczonym pod usługi śródmiejskie, handel, gastronomię, biura, mieszkalnictwo; usługi zdrowia – szpitale, sanatoria (oznaczonym symbolem: A-24  AUC/UZ).

 

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 11.10.2099 roku;

- I opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 25 % wartości gruntu plus należny podatek VAT;

- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 1 % wartości gruntu plus należny podatek VAT  i płatne są do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. 

Opłaty roczne mogą być aktualizowane przez Burmistrza Miasta w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany ceny gruntu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego, tj. Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej wymienionej wysokości. Wadium należy wnieść w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto gminy  Kudowa-Zdrój  prowadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój   nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 (za datę wpływu wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Gminy) do dnia  30.01.2018 r.

 

Wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej na trzy dni po przetargu na rzecz osób, które go nie wygrały.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać swój dowód tożsamości a osoba reprezentująca inną osobę (fizyczną lub prawną) musi ponadto okazać się stosownym pełnomocnictwem. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa – pisemną zgodę współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – dokument ustanawiający rozdzielność.

 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny jej nabycia  a w przypadku, gdy Nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi w ustalonym terminie do zawarcia umowy – Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy,        a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca.

Przetarg odbędzie się dnia 5.02.2018 r. o godz. 1030  w pokoju 13 (I p.) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można  uzyskać  w Urzędzie Miasta

w Kudowie-Zdroju, ul.Zdrojowa 24, pok. nr 3;  tel. (74) 862-17-10.

 

 


Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) położ. przy ul.Pogodnej 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż