Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.14.2017

Kudowa-Zdrój, 18-12-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze .zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2018r.", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 06.12.2017 pod numerem 628676-N-2017, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 złożona przez:
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 25, KPC-2: 15.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1  Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj.: cena oferty (60%) oraz czas na realizację zgłoszonej reklamacji - w godzinach: KPC-1(25%), ilość jednorazowych podstawień pojemników: KPC-2(15%), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbą punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze .zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.14.2017 z dnia 18.12.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.12.2017 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.12.2017 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 56