Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.13.2017

Kudowa-Zdrój, 15-12-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-12-2017 pod numerem 626990-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały:

  1. Część nr 1. Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 60; Termin uruchomienia: 40
  2. Część nr 2. Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 60; Termin uruchomienia: 40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Część nr 1. Oferta nr 1 Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 60; Termin uruchomienia: 40
  2. Część nr 2. Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 60; Termin uruchomienia: 40

UZASADNIENIE WYBORU

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 1  Wykonawy/ców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta, w cz. nr 2 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. najniższa cena: 60%, Termin uruchomienia: 40%, ww. oferta jako ważna w poszczególnych częściach zamówienia uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak
  2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak
  3. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  4. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w częściach nr 1 i 2  złożono po jednej ofercie, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.13.2017 z dnia 15.12.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.12.2017 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.12.2017 12:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 40