Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.13.2017

Kudowa-Zdrój, 12.12.2017 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-12-2017
pod numerem 626990-N-2017

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 12-12-2017 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1.200.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

316.505,00

Część nr 2

Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie 1.202.200,00 PLN na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

88.635,00

 

 

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

1

Bank Spółdzielczy w Kłodzku,

Plac Bolesława Chrobrego 4,

57-300 Kłodzko

324.394,52

2026-12-31

Nie żądano

Kwartalnie

1

2

Bank Spółdzielczy w Kłodzku,

Plac Bolesława Chrobrego 4,

57-300 Kłodzko

136.226,71

2026-12-31

Nie żądano

Kwartalnie

 

Burmistrz

Piotr Maziarz
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.13.2017 z dnia 12.12.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:12.12.2017 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:12.12.2017 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 51