Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.13.2017

Kudowa -Zdrój, 08.12.2017 

Wyjaśnienia do wniosku nr 2 z dnia 07.12.2017

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-12-2017 pod numerem 626990-N-2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień :

 1. Czy poprzez zapis „prowizja, opłaty i inne podobne świadczenia za uruchomienie pożyczki płatne jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki” Zamawiający ma na myśli płatność powyższych opłat przez potrącenie z kwoty uruchamianej pożyczki?

Ze względu na kasową realizację budżetu Zamawiający informuje, że prowizja, opłaty i inne podobne świadczenia za uruchomienie pożyczki płatne będą jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki z konta podstawowego gminy.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż do celów obliczeniowych należy przyjąć termin uruchomienia środków na dzień 28.12.2017 r.

Zamawiający potwierdza, że do celów obliczeniowych należy przyjąć termin uruchomienia środków na dzień 28.12.2017 roku.

 1. Mając na względzie równowagę Stron oraz konkurencyjność postępowania wnosimy o zmianę kryterium oceny ofert w zakresie kryterium „Termin uruchomienia środków” poprzez zmianę z konkretnej daty uruchomienia środków (28.12.2017 r. bądź 29.12.2017 r.) na ilość dni od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Pozostawienie pierwotnej wersji ww. zapisów, określających konkretną datę realizacji zamówienia tj. do 29.12.2017 r., jest bardzo ryzykowne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu i to niekoniecznie na czas powyżej 30 dni od daty otwarcia, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed albo wręcz dopiero po 29.12.2017r. W konsekwencji czego Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, jako iż przedmiotu umowy nie da się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zobligowany jest do przestrzegania terminów zawarcia umowy z Wykonawcą. Wprowadzenie proponowanych zmian  usuwa wskazane niebezpieczeństwo i jednocześnie nie spowoduje  nadmiernego wydłużenia oczekiwania na realizację przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie. Ponadto należy zauważyć, iż Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia dyspozycji przez Zamawiającego i może się okazać, iż środki  powinny zostać uruchomione przez Wykonawcę w terminie złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, co znacznie zwiększa ryzyko po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ze względu roczność budżetu, brak uruchomienia pożyczki w 2017 roku skutkować będzie rozpoczęciem nowej procedury ujęcia jej w budżecie 2018 roku, uzyskania stosownych opinii oraz wszczęcia nowej procedury przetargowej. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert w zakresie kryterium „Termin uruchomienia środków” poprzez zmianę z konkretnej daty uruchomienia środków (28.12.2017 r. bądź 29.12.2017 r.) na ilość dni od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

 1. W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu, iż Zamawiający zobowiązuje się do złożenia dyspozycji w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.

Zamawiający informuje, że  złożenia dyspozycji może nastąpić już  w dniu podpisania umowy.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zmiany harmonogramu spłat, nie będące zmianą stawki WIBOR, każdorazowo będzie wymagało zgody Wykonawcy oraz zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Zamawiający potwierdza, że zmiany harmonogramu spłat, nie będące zmianą stawki WIBOR, każdorazowo będą wymagały zgody Wykonawcy oraz zawarcia stosownego aneksu do umowy.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający potwierdza, iż poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR 3M na WIBOR  6M. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stopy zmiennej WIBOR 3M na WIBOR  6M.

 1. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż do celów obliczeniowych oferty należy przyjąć WIBOR 6M z dnia 13.11.2017r, tj. 1,81%.

Ze względu na brak zgodny ma zmianę stopy zmiennej WIBOR 3M na WIBOR  6M Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie  do celów obliczeniowych oferty  WIBOR 6M.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż spłata odsetek w zakresie zadania nr 2 nastąpi w okresach kwartalnych od I kwartału 2018 r. do 31.12.2026 r. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o modyfikację zestawienia wyliczenia ceny ofertowej dla części nr 2 poprzez rozbicie okresów spłaty na okresy kwartalne.

Zamawiający potwierdza, iż spłata odsetek w zakresie zadania nr 2 nastąpi w okresach kwartalnych od I kwartału 2018 r. do 31.12.2026 r. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zestawienia wyliczenia oferty.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia przyjętego do celów kalkulacyjnych oferty, czyli 13.11.2017 r. Natomiast dla pozostałych okresów dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Zamawiający potwierdza, że dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia przyjętego do celów kalkulacyjnych oferty, czyli 13.11.2017 r. Natomiast dla pozostałych okresów dla aktualizacji harmonogramu należy przyjmować wartość WIBOR  wg notowania na 2 dni robocze lub 2 dni Poprzedzające okres odsetkowy, zgodnie z  SIWZ .

 1. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy w/w zapisu.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż umowa zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia wzoru umowy do oferty?

Zamawiający potwierdza, że umowa zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ i nie oczekuje dołączenia wzoru umowy do oferty.

 1.  Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

 1. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia wzorów dokumentów do oferty?

Zamawiający wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy i nie oczekuje dołączenia ich wzorów do oferty.

 1. W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe prosimy o udostępnienie Wykonawcom wzorów weksla i deklaracji wekslowej.

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

 1.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Zamawiający potwierdza, że przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego?

Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu wszystkich wskazanych w SIWZ zabezpieczeń.

Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci  weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

 1. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Zamawiający informuje, że ww. zapis jest zawarty w istotnych postanowieniach umowy tj. :   „Integralną częścią niniejszej umowy są:

      - Oferta Wykonawcy wraz z harmonogramem spłat,

- Opis przedmiotu zamówienia – część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do pkt.3 „Istotnych postanowień umowy” tiret 14” punktów o następującym brzmieniu:

d)   zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

e)   zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

f)    zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

g)    zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

h)   nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;”

Zamawiający pozostaje przy przewidywanych zmianach do umowy, zawartych w części II SIWZ – Istotne postanowienia umowy .

 1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

 Zamawiający w SIWZ w części II – Istotne postanowienia umowy zawarł istotne ze swojego punktu  postanowienia, które winny znaleźć się w umowie. Proponowany  zapis jest standardowo wprowadzany do umów kredytowych/pożyczkowych.

 1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

Zamawiający informuje, że 14 dniowy termin zawiadomienia będzie wystarczający. Zamawiający oczekuje zawiadomienia tylko drogą elektroniczną na wskazany adres a- mail.

 1. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 • zastawienia posiadanych zobowiązań finansowych Gminy
 • sprawozdania finansowe, tj. RB-NDS, RB-Z, RB-N za 2 ostatnie lata i okres bieżący.
 • zaświadczenie o wyborze wójta (burmistrza) oraz powołanie na stanowisko skarbnika

Zamawiający informuje, że w/w dokumenty zostały zamieszczone w załączniku I. „Informacja o sytuacji finansowej od I.1 do I.14”:

 • zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych Gminy – pkt I.6
 • sprawozdania budżetowe RB-NDS – pkt I.5 a,b,c
 • sprawozdania budżetowe RB-Z – pkt I.4 a,b,c,d,e
 • sprawozdania budżetowe RB-N – pkt I.3 a,b,c

W załącznikach o zdolności kredytowej II.1 - II.23 udostępniono następujace dokumenty:

 • zaświadczenie o wyborze burmistrza wraz ze ślubowaniem – pkt II.5 i II.5.1
 • powołanie na stanowisko skarbnika – pkt II.6
 1. W związku ze standardami obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

 1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwoty wskazanej w §__ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.”

Zamawiający informuje, że interesy obu stron związane ze zmianą przepisów prawnych w tym z mocy prawa, zostały zabezpieczone w zmianach do istotnych postanowień umowy (część II SIWZ – Istotne postanowienia umowy) poprzez zapis w pkt 3 tiret 14  o treści „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu następujących warunków: zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy”

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. IB/IB

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 2 z dnia 07-12-2017 - ZP.271.13.2017r. opublikowane 08-12-2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:08.12.2017 15:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:08.12.2017 15:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 70