Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 29-11-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie " UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY" w latach 2018-2019. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały:

 1. Część nr 1. Oferta nr 4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki, ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce  , liczba uzyskanych pkt: 73,2 w tym cena: 60; klauzule: 13,2.
 2. Część nr 2. Oferta nr 5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa  , liczba uzyskanych pkt: 96 w tym cena: 60; klauzule: 36.
 3. Część nr 3. Oferta nr 5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa  , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; klauzule: 20.
 4. Część nr 4. Oferta nr 3. STU Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śl. 1 lok. 110, 53-332 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 72 w tym cena: 60; klauzule: 12.
 5. Część nr 5. Oferta nr 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu, ul.Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 70 w tym cena: 60; klauzule: 10.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

 1. Oferta nr 1. Część nr 1.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu, ul.Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 64,95 w tym cena: 51,35; klauzule: 13,6
 2. Oferta nr 1. Część nr 5.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu, ul.Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 70 w tym cena: 60; klauzule: 10.
 3. Oferta nr 2. Część nr 2.  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Sycowska 46, 5-319 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 76,58 w tym cena: 48,58; klauzule: 28.
 4. Oferta nr 2. Część nr 3.  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.Sycowska 46, 5-319 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 41,51 w tym cena: 41,51; klauzule: 0.
 5. Oferta nr 3. Część nr 4.  STU Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śl. 1 lok. 110, 53-332 Wrocław  , liczba uzyskanych pkt: 72 w tym cena: 60; klauzule: 12.
 6. Oferta nr 4. Część nr 1.  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki, ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce  , liczba uzyskanych pkt: 73,2 w tym cena: 60; klauzule: 13,2.
 7. Oferta nr 5. Część nr 2.  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa  , liczba uzyskanych pkt: 96 w tym cena: 60; klauzule: 36.
 8. Oferta nr 5. Część nr 3.  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa  , liczba uzyskanych pkt: 80 w tym cena: 60; klauzule: 20.
 9. "Oferta nr 6. Część nr 1.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Al.Jana Pawła II  24, 00-133 Warszawa  , liczba uzyskanych pkt: 55,52 w tym cena: 41,52; klauzule: 14

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 6  Wykonawy/ców w tym w cz. nr 1 - 3 oferty, w cz. nr 2 - 2 oferty w cz. nr 3 - 2 oferty w cz. nr 4 - 1 oferta w cz. nr 5 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. najniższa cena: 60%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 40%, ww. oferty jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
 2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. W częściach nr 4 i 5  złożono po jednej ofercie, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.
 2. W częściach nr 1, 2, i 3 na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.10.2017 z dnia 29.11.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.11.2017 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.11.2017 14:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 65