Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 18

Załącznik do zarządzenia nr
Burmistrza Miasta
Kudowa – Zdrój
 z dnia 24 listopada 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA – ZDRÓJ

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju
przy ul. 1 Maja 18

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kudowa – Zdrój

 

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:

1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597);

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587);

I.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

2)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

3)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)uzyskała:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

6)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),  

a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

9)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).

12)w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

II.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;

4)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);

10)w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

III.Wymagane dokumenty:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola ( jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej–
w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – przypadku cudzoziemca;

7)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

11)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 172, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12 i 13.

IV.Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa – Zdrój, Biuro Obsługi Klienta, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem
i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka”, w terminie do 8 grudnia 2017r.

V.Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VI.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

VII.Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

Zarządzenie Nr 226/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
 z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2017 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż