Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jakubowice 11 w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i 2260  i Dz.U. z 2017 r. poz. 820 z późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  
na  sprzedaż   niżej wymienionej  nieruchomości  zabudowanej  położonej  przy ul. Jakubowice 11  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Jakubowice  z przeznaczeniem w m.p.z.p.   pod mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo niskiej intensywności (zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa). Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3.  Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem,  nadającym się do rozbiórki, nie posiadająca uzbrojenia.  Nieruchomość  posiada dostęp  do  drogi publicznej (dojazd drogą gruntową).


Celem przetargu jest  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie, jako
działka nr  62/1  (AM-4), obr. Jakubowice, o pow. 3460 m2,

cena wywoławcza  80 000 zł;

                                           
Przetarg odbędzie się w dniu   27.12.2017 r.  o godz. 11.30.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium w pieniądzu    w  wysokości  16 000 zł  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój lub w kasie Urzędu najpóźniej do  21.12.2017 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  


W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej  pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia   do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jakubowice 11 w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2017 07:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż