Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Czermna - działka nr 507/3

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 820 z późn. zm.)  oraz §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA   KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej, położonej w  Gminie  Kudowa -  Zdrój, oznaczonej jako działka
       
nr 507/3 (AM-12) obręb Czermna o pow. 369 m2, księga wieczysta SW1K/00081208/8,

 z przeznaczeniem w m.p.z.p.  pod   mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi. Działka jest wolna od  zadłużeń. Działka obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.10.2019 r.  Działka  posiada dostęp do drogi publicznej, położona na terenie płaskim, posiada dostęp do uzbrojenia energetycznego i wod.-kan.

Cena wywoławcza –  20 100 zł
Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.
                                             
Przetarg odbędzie się  27.12.2017 r. o godz. 11.00.   pok. nr 13  w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem  przystąpienia   do  przetargu   jest  wpłata   wadium   w  wysokości  2 200 zł w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,   Filia   Kudowa -  Zdrój  najpóźniej  do 21.12.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa , konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków  lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej  - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości  pokrywa  Nabywca  nieruchomości.   
    Przetarg może być  odwołany  z  uzasadnionej  przyczyny.  Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone jest   na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Czermna - działka nr 507/3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2017 07:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż