Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Słonecznej 23 w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.
z 2014 r., poz.1490)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
ogłasza   przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położ. przy ul.Słonecznej 23

stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój, położonej w nieruchomości przy ul. Słonecznej 23  w Kudowie-Zdroju na działce o pow.  292 m2, oznacz. geodezyjnie jako dz. nr 6, AM-1, obr. Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00074101/6.

opis nieruchomości: lokal  mieszkalny nr 9  położ. jest  na drugim piętrze  budynku  i składa  się z 1 pokoju z aneksem kuchennym o łącznej pow. użytkowej 21,60 m2; lokal  posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 1,30 m2; wc do wspólnego użytku (w częściach wspólnych nieruchomości) znajduje się na półpiętrze budynku. Lokal wymaga kapitalnego remontu wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, instalację elektryczną,  ogrzewanie-piec kuchenny kaflowy.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń.
Lokal nie  posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

UDZIAŁ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI WYN. 900/10000 cz.

cena wywoławcza  nieruchomości: 28 516 zł , w tym:
-  lokalu –  26 500 zł,
-  gruntu –   2 016 zł

- wartość lokalu stanowi  92,93 % ceny wywoławczej;
- wartość gruntu stanowi   7,70 % ceny wywoławczej;

wadium: 5 703 zł;

postąpienie przetargowe: nie mniejsze niż 290 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość znajduje się w rejonie usług zdrowia, usług turystyki, innych usług, mieszkalnictwa pensjonatowego, częściowo stacji redukcyjno-pomiarowej gazu (oznacz. A-9).

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 30.11.2103 roku;
- I opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 25 % wartości gruntu plus należny podatek VAT;
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 1 % wartości gruntu plus należny podatek VAT  i płatne są do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.  
Opłaty roczne mogą być aktualizowane przez Burmistrza Miasta w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany ceny gruntu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego, tj. Gminy Kudowa-Zdrój.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej wymienionej wysokości. Wadium należy wnieść w pieniądzu.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto gminy  Kudowa-Zdrój  prowadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 (za datę wpływu wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Gminy) do dnia  21.12.2017 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej na trzy dni po przetargu na rzecz osób, które go nie wygrały.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać swój dowód tożsamości a osoba reprezentująca inną osobę (fizyczną lub prawną) musi ponadto okazać się stosownym pełnomocnictwem. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa – pisemną zgodę współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – dokument ustanawiający rozdzielność.
 
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny jej nabycia  a w przypadku, gdy Nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi w ustalonym terminie do zawarcia umowy – Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca.

Przetarg odbędzie się dnia 27.12.2017 r. o godz. 10.30. w pokoju 13 (I p.) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można  uzyskać  w Urzędzie Miasta
w Kudowie-Zdroju, ul.Zdrojowa 24, pok. nr 3;  tel. (74) 862-17-10.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Słonecznej 23 w Kudowie-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2017 07:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż