Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. 1 Maja 11 w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położ. przy ul. 1 Maja 11a

stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój, położonego w nieruchomości przy ul. 1 Maja 11a w Kudowie-Zdroju na działce o pow.  721 m2, oznacz. geodezyjnie jako dz. nr 167/8 i działce nr 173/7 o pow. 80 m2 ,  AM-8, obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056155/7

opis nieruchomości: lokal  mieszkalny położony jest  na parterze  budynku     i składa  się z 1 pokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 36 m2; wc wspólne (w częściach wspólnych nieruchomości) na parterze budynku z wejściem od klatki schodowej. Lokal posiada osobne wejście przez werandę; wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację wodociągowo-kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową oraz c.o. z rur stalowych, grzejniki żeliwne podłączone do kotła gazowego w budynku.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

UDZIAŁ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI WYN. 1248/10000 cz.

cena wywoławcza  nieruchomości: 58 900 zł , w tym:
-  lokalu –  52 000 zł,
-  gruntu –   6 900 zł

- wartość lokalu stanowi  88,29 % ceny wywoławczej;
- wartość gruntu stanowi 11,71 % ceny wywoławczej;

wadium: 11 780  zł;

postąpienie przetargowe: nie mniejsze niż  590 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość znajduje się w rejonie zabudowy  śródmiejskiej (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo) (oznacz. A-7-AUC).

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 23.08.2098 roku;
- I opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 25 % wartości gruntu plus należny podatek VAT;
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 6 % wartości gruntu plus należny podatek VAT  i płatne są do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.  
Opłaty roczne mogą być aktualizowane przez Burmistrza Miasta w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany ceny gruntu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego, tj. Gminy Kudowa-Zdrój.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej wymienionej wysokości. Wadium należy wnieść w pieniądzu..
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto gminy  Kudowa-Zdrój  prowadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój   nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 (za datę wpływu wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Gminy) do dnia 14.12.2017 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej na trzy dni po przetargu na rzecz osób, które go nie wygrały.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać swój dowód tożsamości a osoba reprezentująca inną osobę (fizyczną lub prawną) musi ponadto okazać się stosownym pełnomocnictwem. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa – pisemną zgodę współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – dokument ustanawiający rozdzielność.
 
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny jej nabycia  a w przypadku, gdy Nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi w ustalonym terminie do zawarcia umowy – Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca.

Przetarg odbędzie się dnia 19.12.2017 r. o godz. 9.30.w pokoju 13 (I p.) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można  uzyskać  w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. nr 3;  tel. (74) 862-17-10.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. 1 Maja 11 w Kudowie-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2017 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż