Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 09.11.2017 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY" w latach 2018-2019. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017
pod numerem 602294-N-2017.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 09-11-2017 o godz. 14.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część
nr 1

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

290 000,00

Część
nr 2

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój.

90 000,00

Część
nr 3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój.

12 000,00

Część
nr 4

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa Zdrój z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem zamkniętego wysypiska odpadów w trakcie rekultywacji.

30 000,00

Część
nr 5

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci biorących udział w zajęciach, w tym zajęciach sportowych, prowadzonych przez Gminę Kudowa Zdrój w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

30 000,00

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęło 6 ofert. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul.Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

281 286,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

1

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul.Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

27 000,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

2

2

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Sycowska 46, 5-319 Wrocław

63 656,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

2

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul.Sycowska 46, 5-319 Wrocław

9 762,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

3

4

STU Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu

Pl. Powstańców Śl. 1 lok. 110, 53-332 Wrocław

20 000,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

 

4

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Siedlcach, Roman Garwacki

ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

240 736,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

5

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie

ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa

51 535,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

5

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie

ul.Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa

6 754,00

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

6

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Al.Jana Pawła II  24, 00-133 Warszawa

347 862,48

24 m-ce

Nie żądano

Kwartalnie

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej  - sporządzone wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr  8  do SIWZ,
 

Burmistrz

Piotr Maziarz
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.10.2017 z dnia 09.11.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.11.2017 15:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.11.2017 15:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 63