Uchwała Nr XXXI/216/08
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11 , art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§1.

 1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości   32.555.764,00 zł  z tego :
  • dochody bieżące w kwocie  20.672.666,00 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 11.883.098,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmują:
  • dochody własne w wysokości  23.583.667,00 zł, w tym dotacje rozwojowe 5.647.535,00 zł,
  • subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości  5.495.001,00 zł,
  • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości   2.245.764,00 zł, oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1.231.332,00 zł

§2.

 1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości  32.429.677,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 4  z tego:
  • wydatki bieżące w wysokości 23.241.182,00 zł, w tym:
   • wydatki na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń w wysokości  8.357.050,00 zł,
   • dotacje z budżetu w wysokości 1.300.307,00 zł,
   • wydatki na obsługę długu gminy w wysokości  427.450,00 zł,
   • pozostałe wydatki w wysokości 13.156.375,00 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 9.188.495 zł.
 2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem  środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§3.

 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 126.087,00 zł przeznacza się  spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.500.000,00 zł  i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.626.087,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.
 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.626.087,00 zł  finansowane będą:
  • z dochodów gminy  na kwotę 126.087,00 zł,
  • ze środków  kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 1.500.000,00 zł,
 4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 14.
§4.

 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 210.000,00 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
  • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  35.000 zł,
  • na realizację zadań własnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 140.000,00 zł,

§5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.245.764,00 zł  oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6.

 1. Ustala się  przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej:
  • przychody w wysokości  5.690.000,00 zł,
  • wydatki w wysokości 5.532.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
   nr 7.
 2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów  inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w wysokości 280.000,00 zł .

§7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • przychody w wysokości 62.000,00 zł,
 • wydatki w wysokości 87.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8.

 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych (na zadania bieżące) w wysokości 1.300.307,00 zł, w tym:
  • dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 542.108,00 zł,
  • dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  w wysokości 582.139,00 zł,
  • dla pozostałych podmiotów należących do sektora finansów publicznych  w wysokości  176.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 320.000,00 zł i wydatki na realizację  zadań określonych w gminnym  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  w wysokości 320.000,00 zł.

§10.

 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z  załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11.

Ustala się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
 • krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
 • długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł,

§12.

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  • z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  • na finansowanie wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 13,
  • na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 12 do uchwały,
  • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
  • dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach  w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
  • przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  • przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (zakład budżetowy) do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami.
§13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

 • 1. (xls 350.5 KB)
 • 2. (doc 381 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXI/216/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.03.2009 08:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.03.2009 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 136