Odpowiedzi na wniosek nr 2 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”

 

Gmina Kudowa – Zdrój na wniosek nr 2 udziela odpowiedzi do złożonego w terminie pytania do zapytania ofertowego – dostawa Znak: RO-KiO.042.1.1.2017 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO netto na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PYTANIE 1

Zamawiający w zapytaniu ofertowym, Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego wymaga:

„V. Oprogramowanie do zarządzania pracownią  komputerową.

- Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta komputera.

Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z oficjalnej strony producenta komputera. W formularzu należy podać link strony Internetowej.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu, gdyż takie zapisy eliminują możliwość zaoferowania oprogramowanie oryginalnego, takiego na bazie którego niektórzy producenci komputerów stworzyli swoje wersje i publikują je na swoich serwisach webowych. Producenci oprogramowania dedykowanego do wsparcia zarządzania pracownią komputerową nie mają możliwości porozumienie się w takiej sytuacji z producentami komputerów, jednak świadczą podobną  usługę w ramach swojej działalności.  Dlatego zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie o ww. zapisów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od tego wymogu i zarazem dopuszcza oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową spełniające pozostałe wymagania.

 

PYTANIE 2

Zamawiający w zapytaniu ofertowym, załącznik nr 1a do zapytania ofertowego wymaga: „V. Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową. Dodatkowo w ramach zadania należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową na każdym z dostarczonych komputerów mobilnych (dot. pkt. IV oraz pkt. II ) Opisu przedmiotu zamówienia”

Prosimy o potwierdzenie, że ww. wymóg dotyczy wyłącznie komputerów przenośnych tj. 7 szt. + 4  szt. współpracujących z zestawami interaktywnymi?

ODPOWIEDŹ

Oprogramowanie należy dostarczyć zarówna na komputerach pracowni komputerowej jak na wszystkich komputerach przenośnych, łącznie na 23 komputerach.

 

PYTANIE 3

Zamawiający w zapytaniu ofertowym, załącznik nr 1a do zapytania ofertowego wymaga: „”IV. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Przedmiot dostawy obejmuje dostawę̨ 7 zestawów. Podłączenie do sieci oraz niezbędnej prace konfiguracyjne na komputerach wykona Zamawiający we własnym zakresie.

Komplet składający się z:

-  laptopa z systemem operacyjnym, 


-  oprogramowania biurowego,”

z kolei później określa wymagania minimalne dla oprogramowania antywirusowego.

Prosilibyśmy o potwierdzenie, że na komputerach przenośnych 7 szt. należy dostarczyć oprogramowanie antywirusowe. Czy oprogramowanie antywirusowe należy dostarczyć także na pozostałych 4 laptopach współpracujących z tablicami interaktywnymi?

ODPOWIEDŹ

Oprogramowanie antywirusowe należy dostarczyć na wszystkich komputerach przenośnych, łącznie na 11 szt.

 

PYTANIE 4

Zamawiający pisze, iż wykona we własnym zakresie: montaż urządzeń, podłączenie do sieci oraz niezbędne prace konfiguracyjne na komputerach (co nie podlega wycenie przez Wykonawcę̨) dla niżej wymienionych pozycji asortymentowych, oznaczonych jako:

-II. Zestawy interaktywne składające się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa (z systemem operacyjnym), uchwytu i okablowania. Przedmiot zadania obejmuje dostawę 4 zestawów. 


- III. Rzutniki. Przedmiot zadania obejmuje dostawę 4 urządzeń.            

- IV. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Przedmiot dostawy obejmuje dostawę 7 zestawów. 


- VII. Doposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. JPII w Kudowie Zdroju - zestaw komputerowy (komputer+ monitor+ klawiatura + mysz + pakiet biurowy + system antywirusowy+ słuchawki). Przedmiot zadania obejmuje dostawę 12 zestawów.

 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dla tych części przedmiotu zamówienia, poza dostawą, nie przewiduje  żadnego wsparcia ze strony wykonawcy.

 

ODPOWIEDŹ

Tak, dla wymienionych części zadania Zamawiający przewiduje wyłącznie dostawy. Wszelkie pozostałe usługi Zamawiający wykona we własnym zakresie.

 

PYTANIE 5

Zamawiający w SIWZ Rozdział 2, pkt. 8 wymaga:

"Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancja opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa)”

 

Zakładamy, iż wykonawcy muszą przedstawić stosowny dokument, potwierdzający, iż faktycznie producent urządzeń lub jego autoryzowana placówka serwisowa wezmą na siebie świadczenie usług gwarancyjnych w przypadku określonym w ww. wymogu, przedstawiając wraz z ofertą niezbędny dokument? Prosilibyśmy o potwierdzenie naszych założeń.

 

ODPOWIEDŹ

Wraz z ofertą Wykonawca w Specyfikacji technicznej oświadcza spełnienie przedmiotowego warunku, natomiast dopiero na wezwanie Zamawiającego, będzie musiał przedstawić stosowne oświadczenia producenta urządzeń́ lub jego autoryzowanej placówki serwisowej. Na etapie składania ofert nie jest to niezbędne.

 

Z up. Burmistrza 

Edyta Bubińska

z-ca Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na wniosek nr 2 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż