Odpowiedzi na wniosek nr 1 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”

Gmina Kudowa – Zdrój na wniosek nr 1 udziela odpowiedzi do złożonego w terminie pytania do zapytania ofertowego – dostawa Znak: RO-KiO.042.1.1.2017 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO netto na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PYTANIE

Formularz cenowy zawiera pozycje opisane jako "wartości brutto" –

Czy podajemy w tabeli formularza cenowego wartości brutto, mimo, że podatek VAT od laptopów z oprogramowaniem, laptopów zestawów interaktywnych oraz tabletów odprowadza Zamawiający (wartość sprzedaży większa niż 20 000 zł netto)? 

W naszej ocenie, dopiero w formularzu ofertowym, w pozycji przewidzianej na wskazanie towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia, wskazujemy jaki asortyment oraz w jakiej wartości netto dostarczy Wykonawca, a Zamawiający odprowadzi od niego wymagany podatek VAT. Wysokość podatku VAT wskazana w formularzu ofertowym, będzie wyłącznie związana z pozostałym asortymentem dostarczonym przez Wykonawcę. 

Prosimy potwierdzenie powyższego.

 

ODPOWIEDŹ

W tabeli formularza cenowego w pozycji opisanej  jako „wartości brutto”  dla dostawy towarów wymienionych  w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm) w przypadku gdy wartość sprzedaży netto przekroczy 20.000 zł podajemy wartości netto.

Zgodnie z formularzem ofertowym Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z w/w przepisami.  

 

 

Z up. Burmistrza 

Edyta Bubińska

z-ca Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na wniosek nr 1 do zapytania ofertowego „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż