Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej 16, 18 w gminie Kudowa-Zdrój obręb Zakrze z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej, usługi turystyki, mieszkalnictwo niskiej intensywności

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i 2260  i Dz.U. z 2017 r. poz. 820)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  
na  sprzedaż   niżej wymienionych   nieruchomości  położonych przy ul.Łąkowej 16, 18  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Zakrze  z przeznaczeniem w m.p.z.p.  jako  teren  zabudowy usługowej, usługi turystyki, mieszkalnictwo niskiej intensywności.  Księgi wieczyste:  nr SW1K/00055586/0 i nr  SW1K/00061053/0 . Preferowany termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – do końca 2022 roku (oddanie obiektu do użytkowania). Działki gruntu posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia (do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz gazowej). Obie nieruchomości  posiadają dostęp  do  drogi publicznej.

Celem przetargu jest łączna sprzedaż obu nieruchomości:  

  -  działka nr  387/31  (AM-13), obr. Zakrze, o pow. 826 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym,  
     przeznaczonym do rozbiórki  (pozwolenie na rozbiórkę – decyzja Nr 2/V/R/2014  Starosty Kłodzkiego),
    cena wywoławcza  45 000 zł;

- działka nr 387/32 (AM-13), obr. Zakrze o pow.  1144 m2 , niezabudowana,
  cena wywoławcza 72 000 zł  + podatek VAT 23%.  

                                           
Przetarg odbędzie się w dniu  11.10.2017 r.  o godz. 11.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium w pieniądzu    w  wysokości  23 400 zł  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój lub w kasie Urzędu najpóźniej do  6.10.2017 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej  pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia      do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej 16, 18 w gminie Kudowa-Zdrój obręb Zakrze z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej, usługi turystyki, mieszkalnictwo niskiej intensywności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2017 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż