Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, oznaczonej jako działka nr 345/1 (AM-10) obręb Zakrze

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 820)  oraz §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej, położonej w  Gminie  Kudowa -  Zdrój, oznaczonej jako działka

      

nr 345/1 (AM-10) obręb Zakrze o pow. 540 m2, księga wieczysta SW1K/00080831/7,

 

 z przeznaczeniem w m.p.z.p.  pod   zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną; funkcja dodatkowa – budownictwo wielorodzinne średniej intensywności. Preferowany termin   zagospodarowania  nieruchomości do końca 2022 r. - poprzez oddanie obiektu do użytkowania. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka położona jest              w rejonie ul. Broniewskiego,  posiada dostęp do drogi publicznej i do pełnego uzbrojenia. Na działce posadowiona jest altanka w konstrukcji drewnianej, nietrwale związana z gruntem.

 

Cena wywoławcza – 39 500 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                            

Przetarg odbędzie się   18.09.2017 r. o godz. 11.30.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem  przystąpienia   do  przetargu   jest  wpłata   wadium   w  wysokości   20%  ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,   Filia   Kudowa -  Zdrój  najpóźniej  do 12.09.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa , konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków  lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej  - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości  pokrywa  Nabywca  nieruchomości.  

            Przetarg może być  odwołany  z  uzasadnionej  przyczyny.  Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone jest   na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, oznaczonej jako działka nr 345/1 (AM-10) obręb Zakrze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2017 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż