II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i 2260  i Dz.U. z 2017 r. poz. 820)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowej,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone           z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane                          z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Preferowany termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – do końca 2021 roku (oddanie obiektu do użytkowania). Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i drogi umożliwiającej realizację inwestycji nastąpi do końca I półrocza 2018 r.  Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. Pogodnej  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej.  Działka  jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka  posiada dostęp  do  drogi publicznej.

 

                 działka nr  698/14  (AM-7), obr. Słone, o pow. 8991 m2, cena wywoławcza  370 000 zł;

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetarg odbędzie się w dniu  18.09.2017 r.  o godz.  10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

 

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20 % przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 12.09.2017 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

Pierwszy przetarg w dniu 21 lipca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia        do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2017 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż