Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, oznaczonej jako działka nr 244/6 (AM-9) obręb Czermna

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 820)  oraz §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej, położonej w  Gminie  Kudowa -  Zdrój, oznaczonej jako działka

      

nr 244/6 (AM-9) obręb Czermna o pow. 1844 m2, księga wieczysta SW1K/00083141/4,

 

 z przeznaczeniem w m.p.z.p.  pod   usługi turystyki (camping, hotel, pole namiotowe, boisko sportowe), usługi zdrowia (funkcje związane z sanatorium). Preferowany termin   zagospodarowania  nieruchomości do końca 2022 r. - poprzez oddanie obiektu do użytkowania. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Przez działkę przy granicy zachodniej przechodzi kabel niskiego napięcia, na działce  znajduje się słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia energetyczna.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej.                 

 

Cena wywoławcza – 73 000 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                            Przetarg odbędzie się 18.09.2017  r. o godz. 11.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem  przystąpienia   do  przetargu   jest  wpłata   wadium   w  wysokości   20%  ceny wywoławczej    w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,   Filia   Kudowa -  Zdrój  najpóźniej  do 12.09.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa , konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków  lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej  - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości  pokrywa  Nabywca  nieruchomości.  

            Przetarg może być  odwołany  z  uzasadnionej  przyczyny.  Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone jest   na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, oznaczonej jako działka nr 244/6 (AM-9) obręb Czermna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2017 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż