ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój "

załącznik nr 1.3do Regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych

Kudowa - Zdrój , dnia 21.07.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa – Zdrój tel. 74/866-19-26, fax. 74/ 866-15-31 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna  i ul. Słoneczna powyżej  nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Usługa obejmująca dowóz i opiekę w czasie dowozu uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna oraz ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze Szkoły Podstawowej nr 3  przy ul. Kościuszki 58, z  Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 i ul. Buczka 9 w Kudowie – Zdroju.
 2. Dzienna długość trasy łącznie (tam i powrót) wynosi 62 km.
 3. Wykonanie usługi  winno odbywać się przy wykorzystaniu przez Wykonawcę własnych środków transportu, sprawnych technicznie i zapewniających przejazd nie mniej niż 9 osobom (bez kierowcy).
 4. Wykonawca  ma obowiązek posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem, a pojazd ten musi spełniać wszelkie wymagania techniczne określone przepisami  prawa o ruchu drogowym.
 5. Usługę Wykonawca wykona osobiście lub przy wykorzystaniu osób zatrudnionych
  u Wykonawcy.
 6. Wykonawca oraz osoby zatrudnione u wykonawczy przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał usługę muszą spełniać wszelkie wymagania przewidziane prawem niezbędne do wykonywania usługi, w szczególności w zakresie posiadanych uprawnień, braku przeciwwskazań zdrowotnych czy psychologicznych.
 7. Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie usług  przewoźnika drogowego, o którym mowa w przepisach ustawy o transporcie drogowym lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

 

(opis techniczny przedmiotu zamówienia w załączeniu ) *          Oznaczenie wg CPV : 60140000-1

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy:
  1. termin realizacji zamówienia: od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.
  2. warunki płatności: 21 dni -  licząc od daty otrzymania faktury*,
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Elżbieta Ubik – Tel. 748621715
 3. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej. (Wzór umowy w załączeniu)*
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miasta Kudowa – Zdrój przy ul. Zdrojowej 24. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w terminie do 04.08.2017 r. do godziny 13.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa – Zdrój, oznakowanej nazwą i adresem Usługodawcy oraz dopiskiem na kopercie: „Oferta na: Przewóz uczniów do i ze szkół podstawowych i gimnazjum z ul. Jakubowice, ul. Pstrążna oraz ul. Słonecznej powyżej nr 31”.
 5. Oferta powinna zawierać:
 1. Nazwę, siedzibę, nr telefonu/fax, nr NIP, nr REGON  Wykonawcy
 2. Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Brutto............... zł, (słownie:            ....................................................... zł)           w tym: ............... % stawka podatku VAT (sposób wyliczenia ceny określony jest w projekcie umowy)

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 3. Zezwolenie na wykonywanie usług przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

 

Uwaga:

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.

* niepotrzebne skreślić

 

Piotr Maziarz

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

…………………. , dnia ……………..…...

 

OFERTA

na wykonanie zadania pn.:

 

Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice,
ul. Pstrążna oraz ul. Słoneczna powyżej nr 31, do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój

 

 

1. Nazwa, siedziba, nr telefonu/fax, nr NIP, nr REGON Wykonawcy

2. Zaoferowana cena za 1 km przedmiotu zamówienia:

     Brutto ……………. zł,(słownie: …………………) w  tym ………………….% stawka podatku VAT.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że wykonam zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Oświadczam, iż akceptuję istotne postanowienia umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

 

                                                                      ..................................................................................

(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-pn. "Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój "
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2017 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż