OGŁOSZENIE II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo jednorodzinne o średniej intensywności.

OGŁOSZENIE

       

Na  podstawie art. 13,37,38,39,40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 i poz.2260) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.  z 2014 r., poz.1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

 

 

na   sprzedaż    n/w   nieruchomości   gruntowej,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo jednorodzinne o średniej  intensywności. Księga wieczysta nr SW1K/00083376/0.  Preferowany termin zagospodarowania nieruchomości -  zakończenie zabudowy, poprzez zgłoszenie obiektu do użytkowania, w ciągu 4 lat od daty rozpoczęcia budowy. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka gruntu nie posiada uzbrojenia. Istniej możliwość wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

 

                      - działka nr 183/9 (AM-5) o pow. 1551m2, cena wywoławcza 68 700 zł

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                             

Przetarg odbędzie się  22.06.2017 r. o grodz.  10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej              w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 16.06.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

            W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest  na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo jednorodzinne o średniej intensywności.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2017 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż