OGŁOSZENIE- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Zakrze z przeznaczeniem pod zabudowę boksami garażowymi.

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i poz. 2260 .)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

II  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Zakrze      z przeznaczeniem pod zabudowę boksami garażowymi. Księgi wieczyste: SW1K/000/66708/2, SW1K/00066713/0, SW1K/00066715/4, SW1K/000716/1. Działki posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia. Preferowany termin  zagospodarowania nieruchomości -  zakończenie zabudowy, poprzez zgłoszenie obiektu do użytkowania,  w ciągu 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej.  Działki  są wolne od obciążeń i zadłużeń. Działki mają dostęp  do  drogi publicznej.

 

  1. działka nr  339/45  (AM-10), obr.Zakrze, o pow. 22 m2, cena wywoławcza  1910 zł; przetarg godz.  9.00.
  2. działka nr  339/50 (AM-10), obr.Zakrze, o pow. 21 m2 ,  cena wywoławcza  1820 zł; przetarg godz. 9.15.
  3. działka nr  339/52 (AM-10), obr.Zakrze, o pow. 21 m2,  cena wywoławcza  1820 zł; przetarg godz.  9.30.
  4. działka nr  339/53 (AM-10), obr.Zakrze, o pow. 22 m2cena wywoławcza  1910 zł; przetarg godz.  9.45.

 

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                           

Przetargi odbędą się w dniu  22.06.2017 r. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

 

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 16.06.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia        do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Zakrze z przeznaczeniem pod zabudowę boksami garażowymi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2017 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż