Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.2.2017

Kudowa-Zdrój, 19-04-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 24-03-2017 pod numerem 51385-2017, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały:

 1. W Części nr 1:
  • oferta nr 2 złożona przez firmę:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko. Liczba uzyskanych pkt: 65 w tym cena: 60; KPC-1: 0; KPC-2: 5  
 2. W Części nr 2:
  • oferta nr 1 firmy FABER  S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna, ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

 1. Oferta nr 1. Część nr 2.  FABER  S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna, ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  
 2. Oferta nr 2. Część nr 1.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 65 w tym cena: 60; KPC-1: 0; KPC-2: 5  
 3. Oferta nr 2. Część nr 2.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 86,82 w tym cena: 56,82; KPC-1: 30; KPC-2: 0  

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty od 2 Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta w cz. nr 2 - 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja (KPC-1) - 30%, Termin wykonania (KPC-2) - 10%, ww. oferty, jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
 2. Nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.2.2017 z dnia 19.04.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:19.04.2017 13:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:19.04.2017 13:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 71