Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.2.2017

Kudowa-Zdrój, 10.04.2017 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 24-03-2017 pod numerem 51385-2017.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 10-04-2017 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2.             Bezpośrednio przed otwarciem ofert podane zostały kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w poszczególnych częściach:

Część nr 1: Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej. Kwota w zł brutto : 1.585.720,00.

Część nr 2: Remont obiektu mostowego nr 26S w ciągu ul. Słone oraz remont kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju. Kwota w zł brutto :  343.240,00.

  1. Do upływu terminy składania ofert, wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj :

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

(dni)

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

2

FABER  S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna, ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie

282.983,39

75

60

30

2

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24,
57-300 Kłodzko

1.546.556,51

83

36

30

2

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24,
57-300 Kłodzko

298.843,94

90

60

30

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej  - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr   4.1    lub/i     4.2    do SIWZ,
 

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.2.2017 z dnia 10.04.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:10.04.2017 14:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:10.04.2017 14:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 54