Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.1.2017

Kudowa-Zdrój, 24-03-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2 kwartale 2017r.", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2017 pod numerem 37552-2017, jako najkorzystniejsza
wybrana została Oferta nr 1 złożona przez:
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 25, KPC-2: 10, KPC-3: 5.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1  Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj.: cena oferty (60%) oraz czas na realizację zgłoszonej reklamacji - w godzinach: KPC-1(25%), ilość jednorazowych podstawień pojemników: KPC-2(10%), termin likwidacji dzikich wysypisk‑w dniach: KPC-3(5%), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbą punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. Nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.1.2017 z dnia 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.03.2017 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.03.2017 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 49