Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Nowy Zdrój - działka nr 183/9

OGŁOSZENIE

       
Na  podstawie art. 13,37,38,39,40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na   sprzedaż    n/w   nieruchomości   gruntowej,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo jednorodzinne o średniej  intensywności. Księga wieczysta nr SW1K/00083376/0.  Preferowany termin zagospodarowania nieruchomości -  zakończenie zabudowy, poprzez zgłoszenie obiektu do użytkowania, w ciągu 4 lat od daty rozpoczęcia budowy. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka gruntu nie posiada uzbrojenia. Istniej możliwość wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

 działka nr 183/9 (AM-5) o pow. 1551m2, cena wywoławcza 68 700 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                            
Przetarg odbędzie się  26.04.2017 r. o grodz.  10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 21.04.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest  na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kudowa-Zdrój obręb Nowy Zdrój - działka nr 183/9
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2017 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż