Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.1.2017

Kudowa-Zdrój, 14.03.2017 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II kwartale 2017r.", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06.03.2017 pod numerem 37552-2017.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 14.03.2017 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 208 000,00 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono numerem/ami tj.:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

221 940,00

2017-06-30

Nie żądano

30 dni

 

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.1.2017 z dnia 14.03.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:14.03.2017 14:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:14.03.2017 14:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 43