OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone,działka nr 701/1,701/2 i 701/3

OGŁOSZENIE

      

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i poz. 2260 .)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone      z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Działki nie posiadają uzbrojenia. Preferowany termin  zagospodarowania nieruchomości -  zakończenie zabudowy, poprzez zgłoszenie obiektu do użytkowania,  w ciągu 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna        i  droga zostały częściowo zrealizowane  w 2016 r. ( do wysokości dz. nr 701/4). Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul.M.Buczka.  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej.  Działki  są wolne od obciążeń i zadłużeń. Działki mają dostęp  do  drogi publicznej.

  1. działka nr  701/1  (AM-7), obr. Słone, o pow. 754m2, cena wywoławcza  54 000 zł; przetarg godz. 9.00.
  2. działka nr  701/2 (AM-7), obr.Słone, o pow. 724 m2  ,  cena wywoławcza  51 800 zł; przetarg godz. 9.30.
  3. działka nr  701/3 (AM-7), obr.Słone, o pow. 784 m2, cena wywoławcza  56 100 zł; przetarg godz. 10.00.

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetargi odbędą się w dniu  24.03.2017 r. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

 

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 20.03.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia        do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone,działka nr 701/1,701/2 i 701/3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.02.2017 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż