OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Czermna Księga wieczysta SW1K/00083141/4

        

OGŁOSZENIE

      

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 i 1777 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

na   sprzedaż    n/w   nieruchomości   gruntowej,  położonej  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Czermna z przeznaczeniem  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego).  Księga wieczysta  SW1K/00083141/4. Termin  rozpoczęcia zabudowy – 3 lata od daty podpisania umowy notarialnej, zakończenia 5 lat od daty rozpoczęcia budowy. Działki są wolne   od obciążeń i zadłużeń.  Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona na terenie płaskim; porośniętym trawą i częściowo zadrzewionym; na nieruchomości usytuowany jest słup linii energetycznej napowietrznej. Usunięcie słupa z nieruchomości leżeć będzie w gestii Nabywcy nieruchomości. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia.

 

Działki: nr 481/2 i nr 483/19 (AM-13)  o łącznej  powierzchni wynoszącej  671 m2cena wywoławcza  37 000 zł,

 

Cena  osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

 

                                            

Przetarg odbędzie się  20.03.2017r.  o godz.  9.30. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej, tj. 7400 zł,  w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 15.03.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej na trzy dni po przetargu na rzecz osób, które go nie wygrały.   Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy,    a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.

           

          Przetargi mogą być odwołane z uzasadnionej przyczyny.

 

            Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

           

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (74) 862 17 10.

 


Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Czermna Księga wieczysta SW1K/00083141/4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2017 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.