Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.9.2016

Kudowa-Zdrój, 13-01-2017 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2016 pod numerem 367665-2016, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 10 złożona przez firmę: Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław. Liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30, KPC-2: 10.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją, przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 10.  Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 11.  AM+ Biuro Projektów architekt Anna Michno, ul. Jeleniogórska 46c, 58-400 Kamienna Góra , liczba uzyskanych pkt: 99,15 w tym cena: 59,15; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 6.  SEPAGROUP - Sebastian Pałczyński, Wilczyce ul. Szkolna 15/5, 51-361 Wrocław , liczba uzyskanych pkt: 89,11 w tym cena: 49,11; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 8.  INWENTIN Tomasz Mikrut, ul. bp. Jarosława 9/51, 48-300 Nysa , liczba uzyskanych pkt: 83,02 w tym cena: 43,02; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 12.  ARCHITECTOS BIURO PROJEKTOWE Grzegorz Zygmunt, ul. Stefana Batorego 10, 32-552 Płaza , liczba uzyskanych pkt: 78,8 w tym cena: 38,8; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 4.  Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy , liczba uzyskanych pkt: 76,68 w tym cena: 36,68; KPC-1: 30; KPC-2: 10                                                             

Oferta nr 2.  Pracownia Projektowa Format Arch. Hanna Cichoń, ul. Adama Mickiewicza 20b/2, 58-500 Jelenia Góra , liczba uzyskanych pkt: 69,54 w tym cena: 29,54; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 5.  INSTAL-TECH Marzec Marcin, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków , liczba uzyskanych pkt: 67,71 w tym cena: 27,71; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin , liczba uzyskanych pkt: 58 w tym cena: 28; KPC-1: 30; KPC-2: 0  

Oferta nr 7.  PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk, ul. Gagarina 32a/8, 00-754 Warszawa, Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko, liczba uzyskanych pkt: 52,4 w tym cena: 36,4; KPC-1: 15; KPC-2: 1  

Oferta nr 3.  MWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice , liczba uzyskanych pkt: 46,96 w tym cena: 30,96; KPC-1: 15; KPC-2: 1  

Oferta nr 9.  PROJECT AND DESIGN Sp. Z o.o., ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26, 05-500 Piaseczno, oferta nieoceniana.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu oferty wpłynęły od 12 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj.: cena oferty (60%) oraz Rękojmia i gwarancja - w miesiącach: KPC-1(30%), Termin wykonania DP - skrócenie w dniach: KPC-2(10%), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbą punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W żadnej z części zamówienia nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.9.2016 z dnia 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:13.01.2017 14:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:13.01.2017 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 54