Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.9.2016

Kudowa-Zdrój, 21-12-2016 

Wyjaśnienia do wniosku z dnia 20-12-2016

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2016 pod numerem 367665-2016.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  do istotnych postanowień umowy Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi, wyjaśnień i doprecyzowań:

Wnoszę o udzielenie wyjaśnień do istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie zapisów §6 ust.4 (istotnych postanowień umowy):

  1. ad. pkt3) oraz pkt 6)

"czy Zamawiający wymaga sporządzania opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacji nie wynikającej z jej wad - na każde wezwanie Zamawiającego - zostawia to Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru całkowita dowolność podstawy składanych wniosków o zmiany; w sytuacji skrajnej zapis taki umożliwia Zamawiającemu żądanie wykonania projektu zamiennego bez żadnego wynagrodzenia w sytuacji nie wynikającej z winy wykonawcy dokumentacji projektowej",

Treść zapisu w pkt. 3) sporządzenie opracowań korygujących dokumentacje projektową, w sytuacji niewynikających z wad w pierwotnym projekcie,

Odpowiedź:

Stwierdzenie „niewynikających z wad w pierwotnym projekcie” Zamawiający rozumie jako odniesienie się do sytuacji kiedy korekta nie będzie determinowana stwierdzoną wadą w sporządzonym projekcie lecz koniecznością ewentualnego jego uzupełnienia w wyniku pominięcia rozwiązania, niezbędnego do osiągnięcia założonego celu.

  1. - ad. pkt7)

"wymaganie odnośnie prowadzenia dziennika budowy jasno określa prawo budowlane - jest to obowiązek kierownika budowy; to samo tyczy się nanoszenia zmian na dokumentację,

Treść zapisu w pkt. 7) bieżącym nanoszeniu na 2 egzemplarzach dokumentacji, rozwiązań zamiennych w Projekcie wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy,

Odpowiedź:

Powyższy zapis Zamawiający rozumie nie jako zobowiązanie do prowadzenia dziennika budowy, ale potwierdzenia wykonanej czynności nadzoru  autorskiego wpisem w dzienniku budowy. Czynność nanoszenia zmian na dokumentację dotyczy sytuacji opisanej w §6 ust. 4. pkt. 6 tj. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych.

  1. - ad. pkt8)

"zapis dotyczący udziału bezwarunkowego we wszelkich naradach na budowie bez wskazania zakresu tego udziału oraz podania podstawy konieczności uczestnictwa rodzi duże wątpliwości; wnoszę o określenie warunku kiedy taki udział będzie konieczny oraz wskazanie zakresu udziału przy czynnościach odbiorowych i wyłączenie z zakresu projektanta obowiązków, które spoczywają na kierowniku budowy",

Treść zapisu w pkt. 8) udziału w przekazaniu placu budowy, w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub podmiot realizujący inwestycję, odbiorze inwestycji oraz przekazaniu jej do eksploatacji i użytkowania,

Odpowiedź:

Udział projektanta w komisjach i naradach technicznych odbywa się wg zasad określonych w §6 ust. 1 tj. z częstotliwością do 2-ch (w wyjątkowych sytuacjach do 3-ch) razy w miesiącu.

  1. - ad. pkt10)

"zapis odnośnie kontrolowania parametrów zamiennych materiałów i urządzeń jest sprzeczny z prawem budowlanym - jest to obowiązek inspektora nadzoru, dopiero na jego wniosek projektant może jedynie zaopiniować proponowane zmiany"

Treść zapisu w pkt. 10) w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.

Odpowiedź:

Zapisaną w powyższym punkcie czynność kontrolną zamawiający rozumie, jako współdziałanie z inspektorem nadzoru w zakresie uzgadniania w granicach posiadanych kompetencji, czy parametry dopuszczonych materiałów i urządzeń nie są gorsze niż przewidziane w sytuacji, o której mowa w pkt. 10 ust. 4 jak również ewentualnego informowania zamawiającego o przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości.

  1. - ad. pkt.11)

"kompletność dokumentacji powykonawczej stwierdza inspektor nadzoru"
Warto przy powyższych uwagach dopisać, że prawo budowlane zabrania łączenia funkcji: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Treść zapisu w pkt. 11) nadzorowania nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przez Wykonawcę i jej zatwierdzenie uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

Odpowiedź:

Zapisaną w powyższym punkcie czynność zamawiający rozumie, jako potwierdzenie tego, czy dokumentacja powykonawcza uwzględnienia, wyłącznie wcześniej uzgodnione zmiany będące efektem sprawowanego nadzoru autorskiego. 

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia i doprecyzowania stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. Komisja/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku z dnia 20-12-2016 - ZP.271.9.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:21.12.2016 15:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:21.12.2016 15:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 43