Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZP.271.9.2016

Kudowa Zdrój, dnia 15-12-2016r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA i ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. Zdrojowa  24, 57350   Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e‑mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (URL): www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: ZP.271.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju wraz z energooszczędnym wyposażeniem, wykorzystującym odnawialne źródła energii, zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Opracowana dokumentacja, stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienie wykonawcy przyszłych robót budowlanych z uwzględnieniem zasad opisywania przedmiotu zamówienia wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Lokalizacja inwestycji: działka nr 216 obręb Zakrze, AM – 5 w Kudowie-Zdroju o powierzchni 0,7669 ha stanowiąca własność Gminy Kudowa-Zdrój. Działka usytuowana w strefie miejskiej B „CENTRUM” i podlega rygorom otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych oraz strefy „B” ochrony uzdrowiska oraz na terenie górniczym leczniczych wód mineralnych. Budynek należy zaprojektować w wielkości umożliwiającej zapewnienie opieki nad 225 dziećmi w ramach przedszkola oraz 48 dziećmi w ramach żłobka z uwzględnieniem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym: w ramach przedszkola w budynku należy zaprojektować, co najmniej: a) pomieszczenia dla 225 dzieci z podziałem na 9 grup, każda po 25 dzieci – każda grupa musi mieć odrębny moduł składający się z szatni, sali zabaw wraz z jadalnią oraz węzłem sanitarnym. Ponadto dla dwóch z powyższych grup należy uwzględnić dodatkowe sypialnie; b) salę gimnastyczno – widowiskową; c) pokój nauczycielski; d) gabinet do prowadzenia terapii pedagogicznej; e) gabinet do prowadzenia terapii logopedycznej; f) salę do zajęć sensorycznych; g) salę komputerową; h) szatnie dla personelu żłobka i przedszkola; i) biuro dwustanowiskowe dla dyrektora i wicedyrektora; j) biuro dwustanowiskowe dla dyrektora żłobka i intendenta; k) składnicę akt; l) magazyn: pomocy dydaktycznych, strojów uszytych dla dzieci na występy artystyczne, elementów scenografii, itd. m) Pomieszczenie do przechowywania przez rodziców wózków, rowerków, sanek; n) Pomieszczenie do prania, przechowywania i suszenia mopów, szczotek, mioteł, odkurzaczy, wiader, itp. oraz chemii gospodarczej. o) Magazyn warzyw i owoców; p) Pomieszczenie na urządzenia do obierania warzyw i ziemniaków zaopatrzone w źródło prądu, wodę i kanalizację; q) Magazyn produktów spożywczych wraz z miejscem na lodówki, zamrażarkę; r) Pomieszczenie do składowania odpadów pokonsumpcyjnych do utylizacji z wyjściem na zewnątrz budynku; s) Pomieszczenie kuchni wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przylegającymi tj. obieralnia warzyw, wydawanie posiłków, zmywanie naczyń stołowych i inne. w ramach żłobka w budynku należy zaprojektować, co najmniej: a) pomieszczenia dla 48 dzieci podzielone ze względu na wiek: - od 20 tygodnia życia do 1 roku – maksymalnie 5 dzieci w grupie i - powyżej 1 roku do 3 lat – maksymalnie 8 dzieci w grupie. Dla każdej grupy wiekowej należy zaprojektować salę zabaw, węzeł sanitarny (toalety, umywalki, brodzik do mycia ciała dziecka, przewijaki, miejsce na nocniki) przy sali zabaw; b) jadalnie dla każdej grupy wiekowej odrębnie; c) sypialnie dla każdej grupy wiekowej odrębnie; d) sale zabaw dla każdej grupy wiekowej odrębnie oddzielone rozsuwaną ścianą; e) szatnia dla dzieci; f) mały magazyn środków chemicznych i chemii gospodarczej; g) pomieszczenie do prania mopów, ścierek, przechowywania mioteł, odkurzaczy, wiader, itp.; h) zadaszony taras z zejściem na plac zabaw; Na działce należy zaprojektować dojście i dojazd do budynku, miejsca parkingowe, place zabaw dla dzieci z uwzględnieniem grup wiekowych w tym 1 ogólnodostępny, pomieszczenia do przechowywania sprzętu ogrodowego, miejsce na gromadzenie odpadów stałych, urządzenie zieleni oraz innych elementów małej architektury. Projekt winien uwzględniać w bilansie terenu istniejący na działce skatepark. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych a w szczególności posiadać: - odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, wydzielonych dla osób niepełnosprawnych, - sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdej użytkowej kondygnacji. - rozwiązania i urządzenia ułatwiające korzystanie i poruszenie się osobom niepełnosprawnym, zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania w terminie do 56 dni od dnia podpisania umowy wstępnej koncepcji architektonicznej obejmującej: a. zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie budowy ciągów pieszych i parkingów, usytuowania placów zabaw oraz rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne budynku w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, sposobu ogrzewania i uzyskiwania cwu, sposobów wykorzystania energii odnawialnej, rozkładu pomieszczeń, oraz wizualizacją elewacji budynku w dwóch wariantach, b. wstępną szacunkową wycenę zawierającą pełny planowany koszt budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń . Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje w szczególności: ETAP i 1) Pozyskanie mapy do celów projektowych. 2) Inwentaryzację i waloryzację zieleni. 3) Wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej budynku w zakresie o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. ETAP IIa 4) Określenia kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu i sporządzenia odpowiedniej do tej kategorii dokumentacji geotechnicznej lub/i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 5) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, świadectw, analiz i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 6) Wykonanie projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedłożenie kopii wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. ETAP IIb 7) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych. 8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 9) Wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia meblowego i biurowego oraz szacunkową wyceną tego wyposażenia. 10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 11) Wykonanie przedmiarów robót. 12) Uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanego obiektu i terenu. ETAP III 13) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Ilości i formy w jakich należy opracować poszczególne stadia dokumentacji projektowej określone zostały w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację projektową należy wykonać w szczególności zgodnie z: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; c) Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; h) Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71247000-1, 71311000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 300

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową budowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 na podstawie której wydana ostateczne decyzja o pozwoleniu na budowę. Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grup: 113 (budynki zbiorowego zamieszkania); 121 (hotele i budynki zakwaterowania turystycznego); 122 (budynki biurowe); 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).

2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: 1. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będącej Koordynatorem zespołu projektowego lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; 2. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; 3. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; 4. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; 5. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; 6. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji projektantów wyłącznie w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności drogowej. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ w CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

1.Pisemne zobowiązanie o którym mowa w pk. 6.2.1 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.

3.Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

4.Dokument składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

60

Rękojmia i gwarancja

30

Termin wykonania DP

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy wraz z określeniem warunków zmian: 1) zmiana wynagrodzenia Przedmiotu umowy: a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu Przedmiotu umowy, b) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy, 2) zmiana terminu wykonania Umowy: a) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, mających wpływ na czas realizacji Przedmiotu umowy, b) w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez właściwy organ administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w uzyskaniu innych niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a w szczególności, gdy mimo zachowania należytej staranności terminy uzyskania przez Wykonawcę technicznych warunków realizacji przedmiotu zamówienia od właściwych instytucji i podmiotów wykluczają możliwość wykonania poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy w terminie, d) w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. f) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, g) w przypadku braku realizacji lub zmiany terminu realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji lub zmianę terminu wykonania nadzoru autorskiego. w tego typu sytuacjach Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę poszczególnych terminów umownych. w przypadku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności Zamawiający przedłuży termin wykonania poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy proporcjonalnie do wymaganego czasu. 3) inne zmiany: a) w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującej kandydata na kluczowe stanowiska, b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. c) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność z tytułu realizacji Umowy. 6. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 23.12.2016 r. do godz. 11.00 i oznakować w następujący sposób: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój ”Oferta w przetargu na zadanie: „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego”, Nie otwierać przed dniem 23.12.2016 r. do godz. 11.15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 23.12.2016 r. o godz. 11.15. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 12.1. niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2016r.

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.9.2016 z dnia 15-12-2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.12.2016 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.12.2016 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 77