Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2015  r. poz. 1774 z późn.  zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone      z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, drogi umożliwiającej realizację inwestycji nastąpiło w 2016 r.  Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul.M.Buczka.  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej.  Działki  są wolne od obciążeń i zadłużeń. Działki mają dostęp  do  drogi publicznej.

1.    działka nr  701/26  (AM-7), obr. Słone, o pow. 675n m2, cena wywoławcza  56 000 zł; przetarg godz. 9.00.
2.    działka nr  701/27 (AM-7), obr.Słone,  o pow. 704 m2  ,  cena wywoławcza  58 000 zł; przetarg godz. 9.30.

 
Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
                                           
Przetargi odbędą się w dniu 17.01.2017 r. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 11.01.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia    do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2016 08:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż