Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Głównej 1/4 w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój

                                                                                                                   Kudowa - Zdrój 30.11.2016 r.


                                                                                                                                        
OGŁOSZENIE


Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z  2015 r.  poz. 1774  z  późn. zm.)  oraz  §  13  Rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490)

Burmistrz Miasta  Kudowa - Zdrój
ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z  pokoju i kuchni o  pow. użytkowej 17,32 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku oraz pomieszczeń przynależnych tj. pomieszczenia gospodarczego  na  I piętrze o pow. 1,12 m2 i  wc o pow.1,07 m2 położonego na parterze budynku (łączna pow.  lokalu wynosi 19,51.m2)  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste odpłatnie ułamkowej części gruntu (7,07 %) przy ul. Głównej 1, w obrębie Zakrze, gmina Kudowa - Zdrój, działka nr 318 (AM-9) o pow. 1030 m2, księga wieczysta nr SW1K/00088426/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną. Lokal uległ pożarowi i  wymaga kapitalnego remontu. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% ceny gruntu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% ceny gruntu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku. Może być aktualizowana przez Burmistrza Miasta w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany ceny gruntu. Przedmiotowy lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

CENA WYWOŁAWCZA – 12 940 zł
(w tym cena lokalu 9840 zł; cena gruntu 3100 zł)

   
Przetarg odbędzie się 16.01.2017 r. o godz. 9.00,  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w wysokości 2588 zł ( 20% ceny wywoławczej)       w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011  0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 11.01.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową zapłatę ceny nabycia uznaje się datę wpływu na konto gminy, która winna nastąpić na dzień przed ustaloną datą zawarcia aktu notarialnego.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa – Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (74) 8621710.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Głównej 1/4 w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2016 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż