Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 698/20 położonej w obrębie Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem

Kudowa-Zdrój 28.11.2016 r.        

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 z późn.  zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA   KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż nieruchomości  gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 698/20 (AM-7) o pow.10 832 m2,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone  z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane   z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Preferowany termin  zagospodarowania nieruchomości – do 2020 r. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka nr 698/20 ma dostęp do działki drogowej. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. M. Buczka. Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej. Zbywana nieruchomość  położona jest strefie „B” ochrony uzdrowiska.

Cena wywoławcza nieruchomości  387 100 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                            
Przetarg odbędzie się   9.01.2017 r.  o godz.  10.00. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, tj.        77 420 zł,  w pieniądzu na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 4.01.2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Za terminową zapłatę ceny nabycia uznaje się datę wpływu na konto gminy, która winna nastąpić na dzień przed ustaloną  datą zawarcia aktu notarialnego.
    Przetarg  może  być  odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 698/20 położonej w obrębie Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2016 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż