Zarządzenie  Nr 142/07
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok . 


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2007 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                      
§1.


1.Dokonuje się przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.
  Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych po zmianach zawiera załącznik  nr 2 do zarządzenia.
4. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do  zarządzenia.
 

§2.


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:


   - dochody                             26.630.549,32 zł
   - wydatki                              25.986.193,32 zł
   - nadwyżka budżetowa           644.356,00 zł                


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław KręcichwostUzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
z dnia 31 sierpnia 2007 roku


WYDATKI


Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z większymi niż planowano wydatkami na szkolenia pracowników Urzędu.
Wniosek: Budżet gminy po stronie  wydatków  w dziale 750-  Administracja publiczna pozostaje bez zmian.


Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z większymi niż planowano wydatkami na:

  • zakup usług zdrowotnych w Straży Miejskiej ( badania lekarskie) oraz na zakup materiałów w tym 2 szt. rowerów dla strażników miejskich
  • wykupienie ubezpieczenia samochodów pożarniczych

a brakiem wydatków dotyczących wynajmu rowerów dla grupy prewencyjnej policjantów w okresie wakacyjnym.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł.


Dział 758 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej przeznaczając kwotę 8.070,00 zł na :

  • zwiększone koszty zakupu materiałów dla Straży Miejskiej – 4.400,00
  • koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń dotyczących prowadzenia półkolonii w okresie wakacyjnym – 290,00 zł 
  • zwiększone koszty przygotowania dokumentacji projektu pn. „Sport to zdrowie-II etap realizacji Programu Profilaktyki zdrowotnej Dzieci i Młodzieży” – 3.380,00 zł

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 8.070,00 zł .


Dział 801 – w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektu pn. „Sport to zdrowie-II etap realizacji Programu Profilaktyki zdrowotnej Dzieci i Młodzieży” zwiększa się plan o 3.380,00 zł
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie  zwiększa się o 3.380,00 zł.


Dział 851 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych placów zabaw przy świetlicach środowiskowych.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia  pozostaje bez zmian.


Dział 854 – zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń związanych z prowadzeniem półkolonii w okresie wakacyjnym.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  zwiększa się o 290,00 zł


Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z zapłatą odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Zakładu Energetycznego.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.


Dział 926 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z  większymi niż planowano wydatkami związanymi z utrzymaniem boiska sportowego.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport pozostaje bez zmian.


Powrót

Załączniki

  • 1. (xls 25.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 142/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 21