Zarządzenie nr 141/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  (na wniosek najemcy) lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:


obręb Zakrze           -   ul. Tkacka 13/1
                                     działka nr  335/9 (AM-10) o pow.181m2
                                     księga wieczysta Kw. nr  49028


§2.


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunków rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy-Zdroju.


§4.


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 141/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 23