ZARZĄDZENIE nr 132 /07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdrój
z dnia 22 sierpnia 2007 roku


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kudowie-Zdroju.


Na podstawie art. 36a ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) zarządzam  co następuje:

                                                           

§1.


Powierzam Pani Bożenie Paś z dniem 01.09.2007 r. na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2012 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Kudowie – Zdroju przy ul. M. Buczka 9.

                                                          

§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

                                                            

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 132/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 19