Zarządzenie Nr 129/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08.06.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju


Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 610) zarządzam co następuje:


§1.


W zarządzeniu nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08.06.2007 r. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:


w załączniku nr 1 w § 30 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
„8.   Kierownik Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika Gminy może wyrazić zgodę na udzielenie zamówienia Wykonawcy wskazanemu przez wnioskodawcę na podstawie stosownego uzasadnienia zamieszczonego na składanym Wniosku, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) w sytuacjach awaryjnych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń losowych a w szczególności nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych mających na celu zapewnienie utrzymania ciągłości pracy Urzędu,
b) w przypadku kiedy dostawy i usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, lub związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów lub w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,
c) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
d) w przypadku udzielania zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, polegających na rozszerzeniu dostawy w celu uniknięcia konieczności nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.”


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 129/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 20