ZARZĄDZENIE NR 128/07
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku - zarządzam, co następuje;


§1.


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przetargowej na realizację III Etapu Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:


1. Adam Lis - przewodniczący komisji
2. Aneta Potoczna - członek komisji
3. Jerzy Domitraszczyk - członek komisji
4. Iwona Biernacik - członek komisji
5. Marek Kot - sekretarz


 §2.


Za przedstawienie Burmistrzowi wyników prac komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczący.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 128/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 25