Zarządzenie nr 125/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  działkę bez zabudowań nr 222/12 (AM-9) o pow.35m2, księga wieczysta Kw. nr 59812, położoną w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa Zdrój, do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległej, stanowiącej własność nabywcy.


§2.


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunku rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Z up.Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 125/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 45