Zarządzenie nr 124/07
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Czermna, ul. T. Kościuszki, działka nr 256/2 (AM-9) o pow.1250m2, księga wieczysta Kw. nr 79695 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy - Zdroju.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Z up.Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 124/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 35